Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:49 (2012-2013)
Innlevert: 05.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Svart på: 19.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): SSBs byggekostnadsindeks for veianlegg har hittil økt med 33,5 prosent siden regjeringen tiltrådte i 2005, og har gått fra 108,3 i fjerde kvartal 2005 til 144,6 i andre kvartal 2012. Samferdselsbudsjettet post for riksveiinvesteringer har økt fra 4,1 mrd. kroner i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett i 2006, til 5,6 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2012, dvs. en økning på 36,6 prosent.
Hvor mange prosent mener regjeringen at posten for riksveiinvesteringer har blitt økt utover økte byggekostnader?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Dersom sammenligningen skal være reell, må det tas hensyn til at midler til den delen av riksvegnettet som i 2010 ble omklassifisert til fylkesveg, er overført fra post 30 Riksveginvesteringer til fylkeskommunenes rammetilskudd. Dette er gjort ved at tallene for 2006 er ekskl. det overførte vegnettet. Videre må det tas hensyn til at det er overført midler fra post 30 til post 36 E16 over Filefjell, og post 37 E6 vest for Alta. Ved omregning fra 2006- til 2012-prisnivå er Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for veganlegg benyttet for omregning til 2011-prisnivå. For videre omregning til 2012-prisnivå er Finansdepartementets budsjettindeks benyttet. Dette gir en samlet prisstigning på 29,7 pst. fra 2006 til 2012.

Basert på disse forutsetningene er bevilgningene til de ordinære investeringspostene 30 Riksveginvesteringer, 31 Rassikring, 36 E16 over Filefjell, og 37 E6 vest for Alta, økt med vel 2,5 mrd. kr eller om lag 60 pst. ut over prisstigningen i perioden 2006-2012 basert på saldert budsjett for 2006 og 2012.