Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:54 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Svart på: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen har i tre år på rad ikke oppfylt sin leveringsavtale med Buskerud fylkeskommune. Problemene skyldes visstnok at Vegvesenet ikke har lykkes i å fremskaffe tilstrekkelig kompetanse og/eller kapasitet for å innfri fremdriftsforutsetningene.
Hva vil statsråden gjøre med denne uholdbare situasjonen der leveransene for fylkesveiinvesteringer ikke blir gjennomført som forutsatt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Sammenlignet med bevilgningen staten tidligere hadde brukt på riksvegene som ble omklassifisert til fylkesveg ved gjennomføring av forvaltningsreformen per 1.1.2010 tilførte staten ekstra midler til fylkeskommunene. De ekstra midlene ble også fulgt opp i statsbudsjettet for 2011 og 2012, og består av 1 mrd. 2010-kroner i frie midler, en rentekompensasjonsordning med årlig låneramme på 2 mrd. kr og tilskudd til rassikring med en ramme på om lag 500 mill. 2010-kroner, jf. St.prp. 68 (2008-2009) og Prop 1 S (2009-2010). De ekstra midlene som dels er frie og dels øremerket fylkesvegformål, la til rette for en betydelig økning i aktiviteten på det omklassifiserte vegnettet. Buskerud fylkeskommune har benyttet rentekompensasjonsordningen og i 2012 forutsatt et låneopptak på 92 mill. kr.

Hvert år blir det inngått en leveranseavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør om hvilke oppgaver på fylkesveg som skal utføres det enkelte år for å oppfylle fylkeskommunens handlingsprogram.

Når det gjelder oppgaver knyttet til drift og forvaltning av fylkesveg i Buskerud, har regionvegkontoret i all hovedsak gjennomført disse som forutsatt i leveranseavtalene det enkelte år.

Når det gjelder investering har ikke Statens vegvesen oppfylt leveranseavtalen fullt ut, men hatt et mindreforbruk i forhold til det som er forutsatt i leveranseavtalene. Mindreforbruket innebærer ikke at det blir bygd mindre veg enn fylkeskommunene har forutsatt i avtalen, men at planlegging og dermed bygging av noen prosjekter tar lengre tid enn forutsatt i leveranseavtalene. Om lag 40 mill. kr av mindreforbruket skyldes reell innsparing på et større bruprosjekt.

Statens vegvesen har hatt for lav gjennomføringskapasitet. For å øke gjennomføringskapasiteten Samferdselsdelsepartementet er gjort kjent med at Statens vegvesen i gang med å rekruttere flere byggeledere og i større grad prosjektorganisere gjennomføringen. Gitt at det ikke oppstår nye og spesielle problemer med de formelle planavklaringene og grunnervervet, forventer Statens vegvesen en forsert gjennomføring av handlingsprogrammet i slutten av 2012 og 2013 med sikte på å ta inn forsinkelser i prosjektene i løpet av handlingsplanperioden.