Skriftleg spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:51 (2012-2013)
Innlevert: 05.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Svart på: 16.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er status for gjennomføringen av pilotprosjektet i Drammen for å prøve ut ett felles nødnummer, og hvordan skal dette gjøres kjent i befolkningen?

Grunngiving

22. februar 2012 sendte Justis - og beredskapsdepartementet ut en pressemelding om pilotprosjekt med felles nødnummer og nødsentral i Drammen.
Justisminister Grete Faremo og statssekretær Lotte Grepp Knutsen fra Helse - og omsorgsdepartementet besøkte i den forbindelse de samlokaliserte nødsentralene i Drammen.
Pilotprosjektet er også omtalt i Prop. 110 S (2011-2012) Kommuneproposisjonen 2013.5.6.3. Ett felles nødnummer og felles nødsentraler.
Besøket til justisministeren ble også omtalt i Drammens Tidende 23. februar 2012. Da stod det at dette pilotforsøket ble fremskyndet på grunn av Utøya-tragedien. Det ble også uttalt følgende av Grete Faremo: "Det nye opplegget skal være på lufta fra sommeren av".
6. september 2012 omtalte Drammens Tidende forsøket, men man fikk da inntrykk av at forsøket IKKE var satt i gang. Dette til tross for at dette skulle vært i gang fra juli-mnd. Nå er man i oktober-måned.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det skal, som spørrer viser til, gjennomføres et pilotprosjekt i Drammen for å prøve ut en ordning med ett felles nødnummer og felles nødsentral. Pilotprosjektet er et ledd i å få fram et godt beslutningsgrunnlag for å kunne ta stilling til om det skal innføres en ordning med felles nødnummer og felles nødsentraler i hele landet.

Prosjektet er i godt gjenge. Forholdene ligger spesielt godt til rette for å gjennomføre et pilotprosjekt i Drammen. Som det eneste stedet i Norge, er alle nødetatene allerede samlokalisert her.

Det er etablert en styringsgruppe på departementsnivå, en lokal koordineringsgruppe bestående av ledere fra nødetatene i Drammen og en referansegruppe med fagpersoner fra direktorater og Helse Sør-Øst. Videre er tilsatt prosjektleder tiltrådt og arbeider i full stilling. Hver av etatene tilsetter også egne delprosjektledere.

Det er utarbeidet et grunnlag for evaluering av pilotprosjektet. I dette arbeidet har de relevante fagdirektoratene og Helse Sør-Øst deltatt. Evalueringen vil bli gjennomført av et eksternt uavhengig fagmiljø. Etter at pilotprosjektet er evaluert vil regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer og felles nødsentraler for Stortinget, i tråd med vedtaket som ble fattet 8. mars 2012 etter innstillingen fra Den særskilte komite. Det er selvsagt for tidlig å si om regjeringen vil anbefale felles nødnummer og felles nødsentral.

I pilotprosjektet legges det stor vekt på at det både før, under og etter overgangen fra tre nødsentraler til en felles nødsentral skal være en fullverdig håndtering av nødmeldinger fra befolkningen. Omleggingen vil derfor finne sted først etter en grundig planleggings- og forberedelsesprosess, som også omfatter opplæringstiltak. Det vil være behov for en del ombygging, både bygningsmessig og teknisk. Først når dette er gjennomført og det iverksettes operativ drift ved den felles nødsentralen vil befolkningen bli berørt. Dette vil det bli orientert om.

Fortsatt vil alle de nødnumrene som benyttes i dag kunne benyttes av befolkningen. Rent praktisk vil det være slik at uansett hvilket av nødnumrene som benyttes vil man komme til den felles nødsentralen.

Den største endringen for dem som melder om en nødsituasjon vil være at de aldri kommer til feil sentral, uansett hvilket av nødnumrene som benyttes, siden alle nødmeldinger vil komme til den felles nødsentralen. Derfra iverksettes og koordineres innsats fra både brannvesenet, politiet og helsetjenesten.