Skriftleg spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:157 (2012-2013)
Innlevert: 24.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Svart på: 01.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Alle har et ansvar når det gjelder forebygging på ulike områder. I den senere tid har det vært et stort fokus på brosikring da dette kan forebygge selvmord. På Askøy i Hordaland har det blitt en stor debatt og engasjement rundt dette. I dag er det vakthold på broen, noe som fylket betaler. Noe som kanskje ikke er det beste tiltaket på sikt.
Hva mener statsråden om slike utfordringer, og vil statsråden løse dem og eventuelt hvordan?

Grunngiving

Forebygging er viktig i mange sammenheng. Og samfunnet har et stort ansvar. Selvmord er et ømfintlig tema og dessverre et problem som angår oss alle. Viktig både i åpenhet rundt det og ikke minst hva kan vi alle gjøre for å hindre selvmord. I det siste året at Askøybroen i Hordaland vært i stor fokus når det gjelder selvmord og da at flere velger å hoppe fra broen for å avslutte sitt liv. Dette har ført til en stor debatt der også privatpersoner har engasjert seg. Facebook grupper er blitt opprettet samt private vaktordninger er satt til å passe på slik at ingen skal bruke broen til å ta sitt eget liv. Nå er det Hordaland fylke som er inne med et vakthold som koster 20 tusen kroner i uken. Man vet at denne problemstillingen har vært og er aktuell også ellers i landet og der en har gått inn og sikret broer bedre mot dette så har det ført til en markant nedgang i slike tragiske tilfeller. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord samt politiet stiller seg også bak om et ønske om at sikring av broer er et viktig forebyggende tiltak mot selvmord. Viser også til at etter at man fikk sikret blant annet Tromsøbroen har ingen omkommet ved selvmordsforsøk fem år etter sikring.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesen initierte i 2004 forsøk med å ettermontere forhøyde brurekkverk for å sikre tre av de mest utsatte bruene i Norge mot selvmord. Slike rekkverk ble montert på rv 110 Fredrikstadbrua og på fv 862 Tromsøbrua, mens rv 555 Sotrabrua ikke tålte den ekstrabelastningen monteringen ville medføre. Statens vegvesen har nå igangsatt et arbeid for å evaluere resultatene fra forsøket.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord har evaluert sikringstiltaket etablert i 2005 på Tromsøbrua etter to og fem år. En av konklusjonene fra sistnevnte rapport var: «påmontering av sikring viser at det fortsatt både er mulig og fremdeles gjennomføres hopp fra Tromsøbrua. En viktig forskjell fra situasjonen før sikringa var påmontert, er imidlertid at alle som har hoppet fra brua etter sikring har overlevd hoppet. Dette skyldes, i følge politiet, blant annet at de har mer tid fra bekymringsfull aktivitet på brua blir meldt, til å iverksette bergingstiltak.» Det synes således som om montering av høye brurekkverk ikke løser problemet alene, men at det kan gi utrykningsetatene tid til å rekke frem i tide.

I den nyeste utgaven av Håndbok 231 Rekkverksnormalen er det, i samråd med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo, tatt inn følgende tekst under kapittelet om geometriske krav til ytterrekkverk for bruer: “På bruer som erfaringsmessig kan bli benyttet til å hoppe fra, bør rekkverket være minst 1,6 m høyt, ha minimum 1,4 m høye vertikale sprosser som er umulig å benytte som steg eller annen innretning som har samme funksjon og heller innover 10-12 grader. Oversiden på håndlisten utføres avrundet slik at den blir vanskelig å gripe. Dette gjelder særlig bruer i bynære områder som er høye nok til å hoppe fra med sannsynlig dødelig utgang.” Den nye utgaven av håndboken ble gjort gjeldende fra desember 2011. Ekstra høye sikringsrekkverk skal nå vurderes for nye bruer.

Statens vegvesen vurderer nå overvåking av Askøybrua, som er en bru på fylkesveg. Utredningen av dette vil foreligge i løpet av november, og det vil da bli tatt stilling til hvilke tiltak som bør settes inn. Videre kan vegvesenet opplyse om at det også er montert forhøyet rekkverk på fv 420 Sørsundbrua i Kristiansund og på fv 812 Bjørndalsbrua i Trondheim, samt at det pågår arbeid på fv 409 Tromøybrua ved Arendal.

Med hensyn på sikring av eksisterende bruer er forskningssenteret ved Universitet i Oslo (UiO), i ferd med å gjennomføre en evaluering av ettermonterte rekkverk for å hindre selvmord. Statens vegvesen vurderer det slik at det ikke bare er rekkverk som er viktig, men også at redningsetater kommer fort til stedet for å forebygge hopping og/eller rekke å hente opp vedkommende i vannet så raskt som mulig.