Skriftleg spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:240 (2012-2013)
Innlevert: 07.11.2012
Sendt: 07.11.2012
Svart på: 16.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Å ta en beslutning om abort er ingen lett avgjørelse. Derfor bør man i større grad anerkjenne en gravid kvinnes behov for å få informasjon slik det også er nedfelt i § 2 i lov om svangerskapsavbrudd. I avisen Dagen 7. november leser jeg at "Veileder for fødselshjelp" er under revisjon. Helsedirektoratet er i dialog med fagmiljøet i forbindelse med denne prosessen.
Vil statsråden i arbeidet med veilederen gå inn for obligatorisk veiledning for abortsøkende par?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Paragraf 2 i lov om svangerskapsavbrudd inneholder følgende bestemmelse:

"Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg.

Finner kvinnen, etter at hun har fått tilbud om informasjon m.v. som nevnt og veiledning etter § 5 annet ledd første punktum, at hun likevel ikke kan gjennomføre svangerskapet, tar hun selv den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det."

I sitt partiprogram ønsker Kristelig Folkeparti å erstatte dagens lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv. Videre ønsker partiet at det skal gis obligatorisk rådgiving for alle som vurderer abort (etter gjeldende lovverk). Stortingets flertall har tidligere avvist forslagene.

Veileder for fødselshjelp er under revisjon i regi av Norsk gynekologisk forening, og Helsedirektoratet er i dialog med fagmiljøet i forbindelse med denne prosessen.

Svangerskapsavbrudd er et felt hvor det ikke finnes lettvinte svar eller løsninger - hverken for politikere som skal trekke rammer eller for den gravide og hennes familie som skal velge. Dette gjelder enten fosteret er friskt eller har alvorlig sykdom eller skade.

Arbeiderpartiets viktigste argument for selvbestemt abort har helt fra abortkampen i 1970-årene vært at det er kvinnen som i siste instans best kan vurdere sin samlete situasjon.

Holdninger til svangerskapsavbrudd står ikke bare om fosterets verdi, men også om morens liv og situasjon. Her finnes ingen fasitsvar med allmenn gyldighet for alle mennesker og for all fremtid. Dette er personlige valg, tatt etter grundige overveielser, basert på et godt offentlig tilbud om veiledning og informasjon.

Kvinnen selv skal kunne bestemme over sitt eget liv og treffe egne valg. Jeg har stor tiltro til kvinners evne til etisk refleksjon. I den forbindelse er det viktig at kvinnen får tilbud om fyllestgjørende informasjon og bredest mulig beslutningsgrunnlag, slik at hun selv fritt kan treffe sitt valg. Som tidligere nevnt fremgår det i lov om svangerskapsavbrudd § 2 at kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valget.

Regjeringen ønsker ikke å endre lov om svangerskapsavbrudd og vil følgelig ikke innføre krav om obligatorisk rådgivning.