Skriftleg spørsmål fra Kjell Arvid Svendsen (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:251 (2012-2013)
Innlevert: 08.11.2012
Sendt: 09.11.2012
Svart på: 15.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Spørsmål

Kjell Arvid Svendsen (KrF): De nye reglene for halv kontantstøttesats sier at halv kontantstøttesats kan gis hvis barnet er i barnehagen mindre enn 20 timer per uke.
Er statsråden bekvem med konsekvensene av et regelverk som legger barnehagens åpningstid til grunn for om man skal kunne motta halv kontantstøttesats?

Grunngiving

I de fleste barnehager er den daglige åpningstiden i følge SSB på 10 timer eller mer. Under 20 prosent av barna med fulltids barnehageplass er i følge SSBs beregninger der i 41 timer eller mer per uke.
Kontantstøtteloven ble endret fra 1. august 2012. Ordningen ble avviklet for toåringene, og graderingsreglene for ettåringene ble gjort om fra fem til to satser, som innebærer at kontantstøtte nå kan gis med hel eller halv sats.
Forutsetningen for å motta full kontantstøttesats er at barnet ikke går i barnehage. Forutsetningen for halv kontantstøttesats er ifølge NAVs nettsider at « barnet kan være i barnehagen mindre enn 20 timer per uke». NAV opplyser videre at «Det gis ikke kontantstøtte dersom barnet kan være i barnehagen 20 timer eller mer per uke. Det er åpningstiden til barnehagen som bestemmer den tildelte tiden».
Å legge barnehagens åpningstid til grunn for om man skal kunne motta halv kontantstøttesats, vil tilsynelatende innebære at familier som ønsker å kombinere barnehageplass og kontantstøtte står i valget mellom å søke om to dagers deltids barnehageplass i en barnehage med mindre enn 10 timers daglig åpningstid, eller søke om deltids barnehageplass en dag per uke.
I mange kommuner finnes det verken barnehager med kortere enn 10 timers åpningstid eller barnehager som tilbyr opphold kun en dag per uke.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Kontantstøtten utmåles etter den avtalte oppholdstiden barnet har i barnehage. Den vil være lik barnehagens åpningstid hvis foreldrene betaler for hele barnehagens åpningstid. Det er uten betydning om barnet gjør bruk av færre timer enn det som er avtalt. Slik har det vært siden kontantstøtten ble innført. Dette har ført til at enkelte foreldre får mindre kontantstøtte enn de hadde forventet. Jeg ser det ikke som aktuelt å endre denne regelen; en løsning der barnets faktiske bruk at barnehagen var avgjørende, ville for eksempel være umulig administrativt sett.

Jeg vil legge til at det ikke er noe til hinder for at foreldrene og barnehagen avtaler en annen oppholdstid for det enkelte barn enn den tiden barnehagen holder åpent. I så fall er det denne avtalen som blir avgjørende for retten til kontantstøtte.

Opprinnelig var det fire satser for kontantstøtte. I 1999 ble disse harmonisert med satsstrukturen for det øremerkede statstilskuddet til barnehager, og det ble fem satser for kontantstøtte. Den enkelte familie nøt dermed godt av en barnehageplass med statlig driftstilskudd som kunne disponeres et visst antall timer, eller kontantstøtte. Etter at driftstilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene og det ikke lenger er statlige satser for driftstilskudd, var det mindre grunn til å beholde kontantstøttens finmaskede satsstruktur. I forbindelse med omleggingen av ordningen fra august 2012 foreslo derfor regjeringen at det kun skal være to satser; full og halv kontantstøtte.

De som har en avtalt oppholdstid i barnehage til og med 19 timer i uken, får halv kontantstøtte. Er oppholdstiden 20 timer eller mer per uke, gis det ikke kontantstøtte. I praksis innebærer det, som representanten Svendsen viser til, at dersom barnehagen har en åpningstid på 10 timer eller mer per dag, og barnet har fulltidsplass to dager i uken, får familien ikke kontantstøtte. Ifølge statistikk for 2011 tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås internettside hadde det store flertall av barnehager (69 prosent) en åpningstid under ti timer hver dag. Foreldre med barn i disse barnehagene vil altså få 50 prosent kontantstøtte hvis de har plass to dager i uken.