Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:319 (2012-2013)
Innlevert: 22.11.2012
Sendt: 23.11.2012
Svart på: 30.11.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har endret på kraftlinjetraséen mellom Ørskog og Fardal flere steder. Nationen 22.11 omtaler en endring som ble påfallende lik ønsket fra en grunneier og lokalpolitiker for Sp. Traséen ble flyttet nærmere tettbygde strøk i bygda, deriblant nær en barnehage og en skole. TV2 har også omtalt hvordan noen trasealternativ ble fordyret med flere titalls millioner kroner, og vil gå gjennom naturvernområde.
Fikk statsråden kostnadsberegnet og vurdert tekniske/miljømessige aspekt ved sine trasevalg før vedtak ble gjort?

Grunngiving

TV2 nyhetene meldte følgende den 21.11.12:

"Da energiminister Ola Borten Moe flyttet traseen for ny kraftlinje vekk fra Sp-eiendommer la han den tvers gjennom et naturreservat, uten dispensasjon fra Miljøverndepartementet."

og

"Linjen blir her førti til femti millioner kroner dyrere, i tillegg er det ikke søkt om dispensasjon for å flytte traseen. Det kan føre til at Miljøverndepartementet stopper omleggingen."

Den rødgrønne regjeringen har hatt en veldig streng praktisering av arealvern, noe mang en hyttebygger og bonde har fått oppleve. TV2 gir inntrykk av at statsråden ikke hadde klart på forhånd om endringen som ble gjort av trase ville stå seg i møte med Miljøverndepartementet. Det vil være opplysende om Statsråden i sitt svar på spørsmålet angir hvor mange steder NVE/Statnetts forslag til trase går gjennom vernede områder, og hvor mange av disse det var før vedtak var søkt om dispensasjon, mottatt bekreftelse om innvilget dispensasjon, eller i det minste om det var opprettet kontakt/dialog mellom NVE og relevant naturforvaltning om mulig dispensasjon.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Alle de traséalternativer som lå til grunn for departementets vedtak av 21.12 f.å. var konsekvensutredet og omsøkt av Statnett slik regelverket forutsetter. Alle alternativ som har vært omsøkt har vært nøye utredet av tiltakshaver Statnett. Dette innbefatter kostnadsberegninger og tekniske/miljømessige virkninger. Alle de omsøkte alternativene inngikk i konsesjonsbehandlingen, og var gjenstand for høring, befaringer og møter.

Det gis selvsagt ikke tillatelse til andre forslag som grunneiere eller lokalpolitikere fra ulike partier har lagt fram, og som ikke er omsøkt.

I Flora kommune var det konsekvensutredet og omsøkt flere alternativer. Departementet endret NVEs vedtak. Traseen skal gå via Storebru. For departementet var det avgjørende at denne traséen i størst grad medfører samlokalisering og parallellføring med bestående ledningsnett på strekningen. Dermed unngås fremføring av ledningen i nye landskapsrom, og hvor ytterligere bebyggelse ville bli berørt.

For traséføringen gjennom Bremanger innebærer departementets vedtak at den vedtatte kraftledningen for en begrenset del av traséen vil gå gjennom Sørdalen naturreservat. For å redusere virkningene i naturreservatet ble det pålagt kabling av eksisterende 66 kV ledning i Sørdalen. Dette avbøtende tiltaket ville begrense eventuelle konflikter med verneverdiene. Der fremføring av kraftledningen på noen måte berører verneområder, er det i departementets vedtak gjort nøye vurderinger av i hvilken grad verneverdiene blir berørt som grunnlag for den totalvurdering som skal foretas.

Kostnader ved ledningsfremføring er ett av mange hensyn som konsesjonsmyndigheten skal vektlegge i sin totalvurdering. For traséen gjennom Bremanger er årsaken til kostnadsøkningen kablingen av eksisterende kraftledning, som departementet fant nødvendig av hensyn til verneverdiene. Merkostnaden fremgår av departementets vedtak. På den annen side medførte trasévalget i Flora en kostnadsbesparelse sammenlignet med den trasé NVE hadde lagt til grunn. Også dette fremgår i klartekst av departementets vedtak. Dette illustrerer at hensynet til kostnader ved ledningsfremføring kan slå begge veier i den endelige vurdering konsesjonsmyndigheten foretar.

Jeg kan for øvrig opplyse at departementet har endret traseen på andre strekninger enn det som fremgikk av TV2 reportasjen, blant annet mellom Ørsta og Ørskog. Som en konsekvens av at departementet valgte det såkalte saneringsalternativet på denne strekningen, påløp også en merkostnad som var nødvendig for å ivareta andre vesentlige hensyn, herunder hensyn til miljø og lokalsamfunn. Dette illustrerer at den samlede vurderingen departementet må gjøre i slike saker er sammensatt, og at ulike hensyn må vektes og avveies. Alle vurderingene til departementet fremgår av de omfattende vedtak for denne kraftledningssaken fra henholdsvis april og desember 2011.