Skriftleg spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:395 (2012-2013)
Innlevert: 04.12.2012
Sendt: 05.12.2012
Svart på: 14.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): En kreftsyk pasient svarer positivt på forespørsel fra St. Olavs Hospital, om å delta i et forskningsprosjekt. Store reiseavstander fordrer overnattingsutgifter som det offentlige ikke vil betale.
Ser statsråden at dette er så urimelig at han vil foreta seg noe konkret for at pasienten skal få refundert disse kostnadene i sin helhet?

Grunngiving

26. november 2012 mottok jeg mail fra en mann fra Sunnmøre, som i juli d.å. fikk diagnosen Lymfekreft. Pasienten er positiv i forhold til måten han har blitt mottatt på i helsevesenet, at behandling ble igangsatt hurtig, - at samarbeidet mellom Sjukehuset i Volda, St. Olavs Hospital og Radiumhospitalet har fungert godt. Så langt, alt vel. helt til han av St. Olavs ble invitert til å være med på et forskningsprosjekt, - et samarbeid mellom St. Olavs Hospital og et universitet i England.
Pasienten som har vært blodgiver i mange år, ønsket nå å kunne gi sitt bidrag til kreftforskningen, og takket derfor ja. Dette betyr at pasienten som ble innkalt til St. Olavs Hospital i midten av august må ta den lange turen fra Sunnmøre til Trondheim for å ta totalt 12 cellegiftbehandlinger. Pasienten hadde først 5 overnattinger etter hverandre. Dro opp til Trondheim og St. Olavs Hospital på en søndag, for at alle forberedelser skulle starte tidlig mandag morgen. Reiste hjem til Sunnmøre fredagen. For å kunne gjennomføre behandlingen og forskningsprosjektet, vil han måtte ha totalt 16 overnattinger.
Pasienten behandles som poliklinisk dagpasient.
Pasientens lege ved St. Olavs Hospital presiserer i et skriv/brev til pasienten, viktigheten av å reise fra Sunnmøre til Trondheim dagen før behandling. Dette for at logistikken skal stemme, at pasienten skal ha ro og være avstresset før blodprøver som skal analyseres før legekonsultasjon. Basert på dette skal cellegiften lages før pasienten får den.
Det tragiske med denne saken som med mange flere (se spm.169) er at pasienter med lang reiseavstand til nødvendig helsehjelp, ikke får dekket sine reelle reiseutgifter som de har til overnatting ved behov. Spesielt ille blir det når pasienten taper penger på å stille seg til disposisjon for norsk helsevesen og nødvendige forskningsprosjekt.
I denne saken har en kreftsyk pasient stilt seg til disposisjon for norsk helsevesen og et forskningsprosjekt, etter forespørsel fra St. Olavs Hospital. Takken han får, er et krav om å betale en egenandel på kr 10 – 15 000, - for nødvendig overnatting i forbindelsen med behandlingsforløpet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at St. Olav Hospital HF har vært i dialog med pasienten. Det viser seg å være en misforståelse og skal nå være rettet opp i slik at helseforetaket vil dekke alle kostnader som refusjonsordningene ikke omfatter.

På hjemmesiden til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det retningslinjer for hvilke utgifter som kan kompenseres i forbindelse med deltakelse i kliniske studier:

”International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects” http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/reglerogrutiner/loverogregler?p_dim=34771&_ikbLanguageCode=n.