Skriftleg spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:401 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 05.12.2012
Svart på: 13.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Samordna Opptak(SO) har bekreftet at krav til matematikkfaglig fordypning for opptak til medisinstudiet er oppfylt, men likevel underkjent i en søknad med den begrunnelse at den samlede matematikk-kompetansen ikke fremgår av ett og samme vitnemål.
Vil statsråden ta initiativ overfor Samordna Opptak slik at søkere får konkurrere om studieplass basert på samlet kompetanse, uavhengig av om denne er dokumentert på ett eller flere vitnemål fra utdanningsinstitusjoner hjemme og ute?

Grunngiving

Det er en utdanningspolitisk målsetting at flere unge skal ta hele eller deler av sin utdanning i utlandet. Også i videregående opplæring legges det stadig bedre til rette for at ungdom skal kunne delta i elevutveksling. Andre ungdommer følger sine foreldre til jobber utenlands og kan få store deler av sin skolegang utenfor Norges grenser. Da er det viktig med god informasjon og oversiktlig regelverk, slik at disse elevene skal kunne vite hvilke krav som stilles ved opptak til ulike utdanninger på ulike nivåer når man vender tilbake til hjemlandet.
Det har nå oppstått en situasjon der en søker med deler av sin videregående utdanning fra Canada, ikke får godkjent sin samlede matematikkutdanning, med den begrunnelse at kompetansen ikke er ervervet fra samme skole og dokumentert på samme vitnemål. En slik begrunnelse må sies å stå i klar motstrid til ønsket om at flere unge kan veksle mellom utdanning hjemme og ute.
Søker opplyser å ha satt seg godt inn i regelverket om hvilken faglig fordypning som kreves for opptak til medisinstudiet i Norge, og at det ingen steder i regelverket hos Samordna opptak fremgår at fagkompetansen må dokumenteres på ett og samme vitnemål. I forbindelsen med søknaden til medisinstudiet tok søker vinteren 2012 også direkte kontakt med Samordna Opptak og fikk muntlig bekreftet at alle dokumentene angående søknad til medisinstudiet skulle være i orden. Søknaden ble levert innen fristen. Stor var derfor overraskelsen når hovedopptaket i juli endte med at søker ikke fikk tildelt studieplass, med den begrunnelse at deler av matematikkfaget likevel ikke var blitt godkjent.
Kravet om at samlet matematikkutdanning må fremgå av samme vitnemål, er ikke nærmere begrunnet. Kravet oppleves dessuten meningsløst og strider imot intensjonen om at elever og studenter skal kunne pendle over landegrenser og mellom ulike utdanningsinstitusjoner i ulike faser av utdanningsløpet. Det avgjørende må være at søker har den nødvendige faglige fordypning, og ikke om undervisningen har skjedd i Norge eller i Canada, som i dette tilfellet.
Etter det søker opplyser er de delene av matematikkfaget som ikke ble godkjent ved opptak matematikk 9. og 10. klasse, og som søker hadde bestått i Norge, før overgang til videregående skole og de to avsluttende videregående skoleårene i Canada. At det er ungdomsskolematematikken fra Norge som ikke kan godkjennes, er helt uforståelig. Enda mer uforståelig er det dersom dette skal hindre opptak til medisinstudiet, når søker senere har gjennomført og bestått langt mer avansert matematikk som kreves for dette studiet.
Med bakgrunn i den erfaring denne søkeren har gjort, må det være grunnlag for å undersøke nærmere hvorvidt praksis og begrunnelser fra Samordna Opptak, er i samsvar med nasjonale utdanningspolitiske målsettinger om økt internasjonalisering av norsk utdanning. Konsekvensene av å ta deler av videregående opplæring i utlandet kan ikke være som for denne søkeren, at man ikke får godkjent den samlede kompetansen i fag, som delvis tas hjemme og som bygges på ute.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse der stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker tar opp spørsmål knyttet til opptak til medisinstudier i Norge. Utgangspunktet er en konkret sak som hun er gjort kjent med, der en søker mener at hennes matematikkunnskaper fra utlandet er blitt underkjent av Samordna opptak.

Jeg viser til at Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Opptaksforskriften gjelder for opptak til grunnutdanninger, det vil si utdanninger som bygger på videregående opplæring. I tillegg til generell studiekompetanse stilles det for opptak til blant annet medisinstudier, krav om matematikk R1 (eller S1+S2), Fysikk 1 og Kjemi (1+2). Det går også frem av opptaksforskriften at opptaksorganet har plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdige.

Det hevdes at Samordna opptak ikke har fulgt opptaksforskriftens bestemmelser, og at de skal ha underkjent en søknad om opptak til medisinstudiet fordi søkerens matematikkompetanse ikke fremgår av ett og samme vitnemål. Departementet har på bakgrunn av saken vært i kontakt med Samordna opptak som opplyser at dette ikke er i tråd med de rutinene som de jobber etter.

Samordna opptak viser til at det ikke er krav om at alle fag og all utdanning skal være ført på ett dokument. Det er tvert i mot vanlig at søkere har flere dokumenter. Søkere som har vitnemål fra norsk videregående opplæring, kan for eksempel ta ytterligere fag og ha disse fagene ført på et eget dokument (kompetansebevis). Søkere som har generell studiekompetanse etter den såkalte 23/5-regelen, kan ha de obligatoriske studiekompetansefagene på flere kompetansebevis. Det samme gjelder søkere som har videregående utdanning fra andre land og som tar fag i norsk videregående skole for å kvalifisere seg, eller for å få tilleggspoeng. Slike søkere vil ha vitnemål fra hjemlandet og fagene fra Norge på et kompetansebevis. Kravet som stilles til utdanningsdokumentasjon, er at det skal være et gyldig dokument i landet der det er skrevet ut.

Canada er et land der utdanningssystemet er mindre ensartet enn i Norge. I den saken som er utgangspunkt for spørsmålene og påstandene fra den aktuelle søkeren, er det ikke spesifisert hvilken canadisk provins/territorium søkeren har utdanning fra. Samordna opptak har imidlertid opplyst at informasjon om kravene til generell studiekompetanse og til spesielle opptakskrav fra 5 ulike canadiske provinser ligger på nettsidene deres. Søkere med utdanning fra Canada må ha oppnådd et visst antall ”credits” i matematikk og ha bestått faget på høyeste nivå, ofte kalt ”academic stream”, for å dekke matematikk R1 og R2. Det er ulike krav for å dekke fagene matematikk R1 og R2 fra ulike provinser/territorier i Canada fordi de har ulike «creditsystemer» og fagbenevninger i videregående utdanning.

Det hevdes at søkeren har fått bekreftet muntlig at kravet til matematikk for opptak til medisin er oppfylt (det vil si R1), men at det ikke ble godkjent fordi faget ikke var ført på ett vitnemål. Samordna opptak opplyser at de har faste rutiner og aldri godkjenner dokumenter uten å ha sett dem. Dersom Samordna opptak har vurdert skriftlig at en utdanning eller et fag er godkjent, vil faget også bli godkjent når man søker om opptak.

Representanten Aspaker viser til at den aktuelle søkeren skal ha blitt vurdert på bakgrunn av resultater fra grunnskolen. Jeg er enig i at det ville være både urimelig og uforståelig om det var tilfelle. Ifølge opptaksforskriften er det bare fag fra videregående opplæring eller tilsvarende som kan dekke opptakskravene. Samordna opptak forholder seg til denne forskriften.

Departementet kan ikke gå inn i denne typen enkeltsaker, men forutsetter at Samordna opptak foretar de nødvendige faglige vurderingene knyttet til opptak av søkere til høyere utdanning. Dersom søkeren mener det er gjort feil i saksbehandlingen, kan det klages på vedtaket. Det er oppnevnt en nasjonal klagenemnd som vurderer klager på opptaket gjennom den nasjonale opptaksmodellen som administreres av Samordna opptak.