Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:406 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Svart på: 14.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 324 (2012-2013). Statsråden opplyser i sitt svar at Jernbaneverket har en grov oversikt over vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Hun sier videre at Jernbaneverket ikke har prioritert å utføre eksakte beregninger av vedlikeholdsetterslep fordi man konsentrerer seg om konsekvenser av tilstand på infrastrukturen.
Hvordan mener statsråden Stortinget skal kunne ha oversikt over vedlikeholdssituasjonen for jernbaneinfrastrukturen i forhold til faktiske bevilgninger, og når vil Stortinget få slik oversikt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg antar at det er finansministerens svar på spørsmål nr. 214 (2012-2013) fra Fremskrittspartiets fraksjon i finanskomiteen det vises til i spørsmålet.

Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket styrer aktivitetsnivået på vedlikeholdet primært ut fra jernbaneinfrastrukturens ytelse. Det vil si de konsekvensene infrastrukturens tilstand har for driftsstabiliteten i togtrafikken – punktlighet, regularitet og oppetid (forsinkelsestimer).

Punktligheten i togtrafikken i 2012 ligger an til å bli den beste siden 2005. Per oktober er punktligheten totalt for persontog på 91 prosent. Også i november har punktligheten for persontog totalt sett vært bedre enn målsatt. På tross av til dels store utfordringer med ras og flom, har også oppetiden og regulariteten i 2012 vært relativt god. Per oktober var oppetiden samlet sett lik målsettingen (98,9 prosent), mens regulariteten for persontogene samlet sett er litt under målsatt (98,2 prosent mot målet 98,5 prosent). Ras og flom kan forventes å bli en økende utfordring i årene framover.

Som nevnt over styrer Samferdselsdepartementet etter ytelse, og fastsetter derfor ikke mål for jernbane-infrastrukturens tilstand eller standard. Etter oppdrag fra Jernbaneverket gjennomførte det tyske konsulentfirmaet Civity i 2010 en vurdering av etterslepet og behovet for vedlikehold av jernbanenettet. Dette ble gjort i forbindelse med Jernbaneverkets arbeid med ny nasjonal transportplan 2014-2023. Etterslepet i vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen ble vurdert til 8,4 mrd. 2010-kr, og det årlige fornyelsesbehovet ble vurdert til i størrelsesorden 1,8 mrd. 2010-kr. Denne vurderingen tok utgangspunkt i anleggenes aldersfordeling og tekniske/økonomiske forventede levetid. Faktisk levetid og ytelse vil variere avhengig av øvrig vedlikehold, lokale forhold og trafikkbelastningen. Jernbaneverket mener at rapporten fra Civity undervurderer behovet for fornyelse av underbygningen for å få mer robuste baner (klima/ras og flom), fornyelse av publikumsarealer (stasjoner og plattformer) og fornyelse av maskiner.

I forbindelse med framlegget av ny Nasjonal transportplan 2014-2023 vil det bli gjort nye vurderinger av det framtidige behovet for vedlikehold og målsettinger for driftsstabiliteten i togtrafikken.