Skriftleg spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:422 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Svart på: 14.12.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Rovviltkontakt John Sigmund Moen sier til Indre Akershus Blad 5. desember at "Et titalls ulver har for tiden Rømskog som en del av sitt leveområde." Moen tror ikke det har vært større ulvetetthet innenfor kommunegrensen enn det i dag. Han har drevet med registrering og sporing av ulv siden 1997. Ulvene i Rømskog er ikke registrert inn i den norske bestanden. Ifølge rovdyrforliket skal samtalene med Sverige om en eventuell felles forvalting, der grenseulvene som medregnes, være klar innen 1/1 2013.
Hvordan går disse samtalene?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Som representanten er kjent med slo rovviltforliket frå juni 2011 fast at ein skal ta stilling til endeleg bestandsmål for ulv når ei avtale med Sverige om fordeling av grenseulvane er på plass, seinast innan 2013. Utgangspunktet for forhandlingane er at grenseulvane vert rekna med ein faktor på 0,5. Forliket seier at forhandlingane med Sverige skulle starte med ein gong etter at Sverige var ferdig med si utgreiing. Statssekretærane i Noreg og Sverige møttest i november, og på dette møtet var forvalting av ulv og fordeling av grenseulv tema. Det føreligg ikkje nokon avtale så langt om fordeling av grenseulv, men samtalene fortsetter med mål om å få ei avklaring så raskt som mogeleg.