Skriftleg spørsmål fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:425 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Svart på: 13.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Kan kunnskapsministeren bekrefte eller avkrefte at det vurderes, og sonderes med EU, hvorvidt Norge skal kunne delta i bare deler av EUs 8. rammeprogram for forskning - Horizon 2020?

Grunngiving

Jeg viser til kunnskapsministerens redegjørelse til Europautvalget om mulig norsk deltakelse i EUs 8. rammeprogram for forskning - Horizon 2020, med oppstart i 2014. Blant de tema som statsråden der berørte var en økende kontingent for deltakelse sammenlignet med i dag, de krav norsk deltakelse stiller til medvirkende aktører samt føringer som legges på prioriteringer innen norsk forskningspolitikk. Selv om dette er argumenter som kan brukes mot en norsk deltakelse i Horizon 2020, var mitt inntrykk at Kunnskapsministeren først og fremst er opptatt av de store fordelene Norge oppnår gjennom dette forskningssamarbeidet. Dette er også Høyres standpunkt. Jeg blir derfor bekymret når jeg fra ulike kilder får meldinger om at det skal ha funnet sted uformelle samtaler mellom Norge og EU om muligheter for at Norge bare delvis skal delta i Horizon 2020. Dersom dette er korrekt, vil det være et svært negativt signal om at Norge enten mener Horizon 2020 ikke vil gi resultater som forsvarer kostnadene, eller at Norge av økonomiske hensyn ikke har råd til å delta fullt ut. Begge deler faller på sin egen urimelighet, og vil dessuten bidra til en svært negativ profilering av Norge som kunnskapsnasjon dersom en slik delvis deltakelse skulle bli et alternativ.
Jeg håper derfor at ryktene om at en slik løsning vurderes og sonderes med EU, ikke medfører riktighet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som opplyst i min redegjørelse til Europautvalget foregår det et omfattende arbeid i Regjeringen for å gi Stortinget et godt beslutningsgrunnlag om en mulig norsk deltakelse i Horisont 2020.

Kunnskapsdepartementet har innhentet en ekstern uavhengig studie fra konsulentselskapet Technopolis, som vurderer Norges alternative tilknytningsformer til EUs rammeprogrammer. Departementet har offentliggjort rapporten på departementets nettsider. Denne rapporten vil inngå som del av det samlede beslutningsgrunnlaget.

Norske myndigheter har verken offisielt eller uoffisielt drøftet ulike former for norsk deltakelse i Horisont 2020 med EU.