Skriftleg spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:464 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Svart på: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Regjeringen hevder de vil stimulere til en mer miljøvennlig bilpark. Selv om elbiler kan gå på kullkraft så forutsetter regjeringen at de går på vannkraft, og derfor har et svært positivt CO2-regnskap. Tilsvarende vurderer man ikke når man ser på gassbiler. Biler som går på biogassbiler har lave utslipp av «fossil CO2».
Vil regjeringen sikre at biler som går på biogass vil få lavere engangsavgifter enn for biler som går på diesel?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Selv elbiler som lades med strøm fra kullkraftverk i EU, bidrar til å redusere klimagassutslippene, såfremt elbilen erstatter en bil som benytter fossilt drivstoff. Dette skyldes at europeiske produsenter av elektrisk kraft er omfattet av EUs system for handel med klimagasskvoter (EU-ETS). Norske bedrifter deltar også i det europeiske kvotehandelssystemet. Dersom flere elbiler i Norge fører til større CO2-utslipp fra kraftproduksjonen, må utslippene reduseres et annet sted innenfor det europeiske kvotemarkedet. Hovedhensikten med kvotehandelssystemet er jo nettopp å sette et tak på de samlede CO2-utslippene. Til sammenligning er ikke veitransport basert på fossilt drivstoff inkludert i kvotehandelssystemet. Dersom en bensin- eller dieselbil erstattes av en elbil, vil dermed utslippene utenfor kvotemarkedet reduseres, mens utslippene innenfor kvotehandelssystemet ikke endres. Samlet sett innebærer dette reduserte klimagassutslipp.

At biogass har lavere utslipp av CO2 enn fossile drivstoff, blir hensyntatt ved at biogass ikke ilegges CO2-avgift. I tillegg er biogass unntatt fra veibruksavgift. Veibruksavgiften er imidlertid ment å avspeile kostnadene bilbruken påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy og lignende. Dette er kostnader alle trafikanter i utgangspunktet bør betale. At biogass ikke ilegges disse avgiftene, stimulerer til valg av biogass framfor andre avgiftsbelagte drivstoff.

Biler som kan gå på biogass, kan også benytte naturgass. Mange av disse bilene har i tillegg mulighet til å benytte bensin. Engangsavgiften er derfor et lite treffsikkert virkemiddel for å stimulere til bruk av biogass. Dette skyldes at avgiften kun omfatter nye biler, og at en på registreringstidspunktet ikke vet om bilen faktisk kommer til å benytte biogass eller fossilt drivstoff som for eksempel naturgass og bensin. Antallet fyllestasjoner for biogass, som det er 11 av i Norge ifølge nettsiden klimabiler.no, er en begrensende faktor for at biogass faktisk blir benyttet. Av disse grunner ser jeg ikke at biler som kan gå på biogass, skal få redusert engangsavgift.