Skriftleg spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:474 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Svart på: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Hvor mye vil de 10, 100 og 1000, 2000 og 5000 rikeste betale i formuesskatt i 2012, og hvor mye mer hadde disse gruppene betalt i skatt dersom man hadde fjernet skjermingsfradraget?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Av tabell 1 framgår det hvor mye formuesskatt de 1 000, 2 000 og 5 000 mest formuende personene blant bosatte personer 17 år og eldre anslås å betale i 2012. Det framgår også hvor stor endringen i skatt blir for de nevnte nettoformuesgruppene dersom skjermingsfradraget fjernes. Nettoformuesgruppene overlapper hverandre, dvs. at for eksempel de 1 000 mest formuende også inngår i gruppen med de 2 000 mest formuende. På grunn av usikkerhet i beregningsmodellen, særlig når det gjelder framføring av data for ekstremobservasjoner, er ikke spørsmålet besvart for de 10 og 100 mest formuende personene.

Tabell 1 Gjennomsnittlig formuesskatt med 2012-regler og gjennomsnittlig endring i skatt med fjernet skjermingsfradraget for ulike nettoformuesgrupper. Kroner

Formuesskatt med 2012-regler Endring i skatt med fjernet skjermingsfradrag

Topp 5 000 1 049 000 67 100

Topp 2 000 2 039 100 131 300

Topp 1 000 3 361 300 186 400

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2010. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2012. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format