Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:500 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Svart på: 20.12.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er viktig å ha trygg, god matproduksjon i Norge. Samtidig kan man stimulere matvareproduksjon på ulike måter. I dag stimulerer tilskuddssystemet til små gårdsbruk.
Kan statsråden fremskaffe tall for hvor mye støtte i kroner en bonde får som har 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 og 100 kyr, og hvor mange melkebønder har inntil 16 kyr, inntil 25 kyr, inntil 50 kyr, og over 50 kyr?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg vil først peke på at vi i norsk jordbruk har en trygg og god matproduksjon uavhengig av jordbruksforetakenes driftsomfang. Videre vil jeg understreke at regjeringen gjennom styrkingen av de økonomiske rammevilkårene for norsk jordbruk, ikke bare har stimulert til drift på små gårdsbruk, men også for jordbruksforetak med midlere og større driftsomfang.

I flertallsregjeringens politiske plattform for 2009-2013 er det nedfelt at regjeringen vil sikre et landbruk over hele landet med en variert bruksstruktur. I samsvar med dette har vi en differensiering av tilskuddet ut fra struktur, dette for å kompensere for småskalaulemper i produksjonen.

Det må understrekes at støttenivået ikke bare vil variere med driftsomfang (struktur), men det vil også variere med andre faktorer som hvor foretaket er lokalisert i landet, driftsopplegg og arealgrunnlag. Nedenfor følger en tabell over variasjon i tilskuddsutbetalingen for jordbruksforetak med ulikt driftsomfang i melkeproduksjonen, beregnet for melkeforetak på Østlandets flatbygder. Tilskudd til leveransene av kjøtt fra melkekyrbesetningene er tatt med i beregningene.

Budsjettstøtte totalt i kroner for melkeforetak med ulikt driftsomfang, inkl. støtte til kjøtt

Antall melkekyr 10 15 20 30 40 60 100

Østlandets flatbygder 257 700 327 900 378 600 456 200 527 400 661 900 914 800

Tallene i tabellen over er basert på tilskuddssatsene for inneværende år. Tilsvarende er fordelingen nedenfor av antall melkeforetak i 2012, basert på gjennomsnitt av de to søknadsomgangene for produksjonstilskudd som ble utbetalt i 2012.

Antall foretak

Foretak med 1-16 melkekyr 4 209

Foretak med 17-25 melkekyr 3 384

Foretak med 26-50 melkekyr 2 212

Foretak med over 50 melkekyr 634

Totalt antall foretak med melkekyr 10 438

Svaret med tabell i pdf-format