Skriftleg spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:538 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Svart på: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Privatsykehuset i Haugesund vurderer å flytte inn i et bygg som skal etableres. De planlegger å leie to etasjer. Sykehuset er ikke avgiftspliktig for merverdiavgift og skal følgelig heller ikke ha mva-refusjon. Problemet oppstår når sykehuset skal gå inn som leietaker, fordi utbygger og eier da ikke vil få mva-refusjon for investeringen for de etasjene som leies ut til privat sykehusdrift.
Mener statsråden at utbyggere kan få mva-refusjon ved utleie til privat sykehusdrift, slik de kan få ved utleie til statlige?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter merverdiavgiftsloven § 3-11 er omsetning og utleie av fast eiendom unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Dette betyr at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift på omsetningen, eksempelvis salgssum eller leievederlag. Motstykket er at det ikke foreligger rett til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten, eksempelvis byggekostnadene ved oppføring av den faste eiendommen.

Ved utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven er det imidlertid gitt en mulighet for næringsdrivende og offentlig virksomhet til frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Ved frivillig registrering oppnår utleier fradragsrett for inngående merverdiavgift på alle varer og tjenester til bruk i den registrerte utleievirksomheten. Motstykket til fradragsretten er at den registrerte utleieren må beregne utgående merverdiavgift av leievederlaget. En avgiftspliktig leietaker kan dermed føre merverdiavgiften på leievederlaget til fradrag i sitt avgiftsregnskap. Den frivillige registreringsordningen innebærer at så lenge en virksomhet har avgiftspliktig omsetning, vil ikke merverdiavgiften gi økonomisk motiv til å drive virksomheten i egne lokaler framfor å leie fra andre. Denne frivillige registreringsordningen ble etablert i 2001 og er nå å finne i merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd.

Helsetjenester er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten, se merverdiavgiftsloven § 3-2. Offentlige og private sykehus driver dermed ikke avgiftspliktig virksomhet. Følgelig kan næringsdrivende og offentlig virksomhet ikke frivillig registreres i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av lokaler til slik virksomhet. Det er på dette området ingen forskjell mellom utleie til privat eller offentlig sykehusdrift. Utleier kan ikke nøytralisere merverdiavgiften på oppføringskostnadene gjennom den frivillige registreringsordningen.

Representanten Kambes spørsmål har også en side til den generelle kompensasjonsordningen for kommunesektoren, se lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Formålet med den generelle kompensasjonsordningen er å nøytralisere merverdiavgiften ved kommuners valg mellom å produsere avgiftspliktige tjenester med egne ansatte (uten avgift) eller å kjøpe tjenestene fra private næringsdrivende (med avgift). Ordningen gjelder i første rekke kommunesektoren, men for å motvirke ytterligere konkurransevridninger er også enkelte private aktører omfattet av ordningen Kompensasjonsordningen er ikke ment å være en støtteordning for kommunesektoren, er derfor dekket inn ved en reduksjon i de statlige overføringer som tilsvarer omfanget av kompensasjon. Ordningen er derfor provenynøytral for staten. Statlig virksomhet er ikke omfattet av kompensasjonsordningen. Det er heller ikke fastleger og private aktører i spesialisthelsetjenesten.

Som følge av at omsetning og utleie av fast eiendom som utgangspunkt er unntatt fra merverdiavgiftsplikten, vil en generell kompensasjonsordning kunne gi kommunesektoren en oppfordring til å føre opp bygg selv framfor å kjøpe eller leie disse av andre. For å motvirke en slik konkurransevridning omfatter ordningen med frivillig registrering også utleie til kommunale virksomheter. Dette framgår av merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstavene b og c.

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak varslet Regjeringen Bondevik II at den ville komme med forslag til en kompensasjonsordning som nøytraliserer merverdiavgiften for helseforetak mv. i statsbudsjettet for 2006. Et forslag utarbeidet av Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ble sendt på høring sommeren 2005. Forslaget innebar også en utvidelse av den frivillige registreringsordningen til å omfatte utleie av lokaler til helseforetak, men ikke til private aktører i spesialisthelsetjenesten. I høringsnotatet ble det vist til at en utvidelse til å omfatte også utleie til private aktører i spesialisthelsetjenesten ville medføre et provenytap av uoversiktlig omfang, og at departementet ikke har ansett det mulig å motvirke alle konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiften.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2006 ble det besluttet ikke å gå videre med forslaget om en kompensasjonsordning for helseforetak mv. Det vises til St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.2.2, hvor det blant annet ble vist til at nivået på investeringsaktiviteten var relativt høyt og det var store forskjeller i investeringsaktiviteten mellom regionale helseforetak. Dette gjorde det svært vanskelig å få til et nøytralt, varig trekk i overføringene på statsbudsjettet.