Skriftleg spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:592 (2012-2013)
Innlevert: 03.01.2013
Sendt: 03.01.2013
Svart på: 10.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva er årsaken til at opprettelsen av Utmarksdomstolen i Finnmark har tatt så lang tid, vil statsråden vurdere å endre loven med tanke på kvalifikasjonskrav til dommerne hvis det er det som er årsaken til at det har tatt så lang tid, og kan statsråden garantere at Utmarksdomstolen vil opprettes før fristen i september 2013?

Grunngiving

Ifølge finnmarksloven som kom i 2005 skal regjeringen opprette en Utmarksdomstol som skal være en egen særdomstol for saker som har blitt utredet av Finnmarkskommisjonen. Opprettelsen av særdomstolen skal skje etter konsultasjoner med Sametinget. Ifølge finnmarksloven § 36 2. ledd skal den bestå av en leder med fire faste medlemmer og to varamedlemmer. Det foreligger også strenge krav formell kompetanse til medlemmene i domstolen, jfr. lovens § 36 2. ledd. Dette medfører at det kan være vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft til domstolen, og er dermed en medvirkende årsak til at opprettelsen drar ut. Det bør da eventuelt sterkt vurderes om det bør gjøres endringer i loven, slik at opprettelsen kan skje snarlig.
Ifølge Sametingets hjemmesider har Justisdepartementet og Sametinget startet konsultasjoner om oppnevning av utmarksdomstolen, uten at det har skjedd noe nevneverdig. Dette fremkom i begynnelsen av 2012. Det er dermed på høy tid at det blir gjort noe med saken, slik at lovens krav om opprettelse av Utmarksdomstol kan skje.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Årsaken til at oppnevningen av Utmarksdomstolen for Finnmark har trukket noe ut, er at departementet på bakgrunn av henvendelser fra Domstoladministrasjonen og Den norske Dommerforening våren 2012 er kommet til at en ved oppnevningen av utmarksdomstolen bør følge den vanlige fremgangsmåten ved dommeroppnevnelser i større utstrekning enn forutsatt i forskrift 16. mars 2007 nr. 277 om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. Et forslag om en slik forskriftsendring vil bli sendt på høring om få dager og med kort høringsfrist. Det vil da ligge til rette for at oppnevningsprosessen kan sluttføres innen september 2013.

Lederen, nestlederen, ett av de øvrige medlemmene og ett varamedlem skal «oppfylle de kravene domstolloven stiller til høyesterettsdommere», jf. finnmarksloven § 36. Tidligere krevde domstolloven § 54 at høyesterettsdommere hadde «juridisk embetseksamen med beste karakter». Etter en endring ved lov 2010 nr. 2 kreves det nå at høyesterettsdommere har «juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap». Denne endringen gjelder også for de kvalifikasjonskrav som følger av finnmarksloven § 36.