Skriftleg spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:637 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Svart på: 17.01.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Viser til tidligere spørsmål, Dokument 15:544 (2012-2013). Mottatte tilbakemeldinger viser at dette i nære geografiske områder kan gi store utslag i kvotestørrelser avhengig av på hvilken side av kommunegrensen en er bosatt og driver sin virksomhet.
Kan statsråden redegjøre for om denne praksis var intensjonen bak fastsetting av de spesifikke fiskekvotene, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp i de urimelige utslag dette kan få?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som en oppfølging av Kystfiskeutvalgets innstilling og Stortingets vedtak er det avsatt tilleggskvoter på torsk, som tildeles fartøy i åpen gruppe i Finnmark og Nord-Troms, samt enkelte andre definerte kommuner. Hensikten er å styrke næringsgrunnlaget for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk i disse områdene.

Bakgrunnen for tiltakene Stortinget vedtok i oppfølgingen av Kystfiskeutvalget, samt valg av virkeområde, er å sikre at fiskerireguleringene også for framtiden vil være klart innenfor de rammene som følger av folkeretten om urfolk og minoriteter, og å styrke driftsgrunnlaget for de som driver fiske med små fartøy i deler av Nord-Norge som et distriktspolitisk virkemiddel. Det ble derfor besluttet at hele Finnmark og kommuner i Nord-Troms skulle omfattes av tiltakene, samt kommuner utenfor disse områdene som har hatt tradisjonell sjøsamisk bosetting over en viss tid.

Etter drøftelser med Sametinget ble det oppnådd enighet om at det er naturlig å regne kommuner som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning som slike områder. Dette er områder som av Sametinget selv defineres som en naturlig avgrensning når Sametinget forvalter støttemidler til ulike næringstiltak. I tillegg viser en gjennomgang over utviklingen i fiskere og antall fartøy de siste tiår at det er disse kommunene som har hatt størst nedgang i fiskeriaktiviteten, og dermed trolig har størst behov for tiltak som kan bidra til å snu utviklingen.

Ordningen med tilleggskvoter på torsk til åpen gruppe omfatter altså merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Det er riktig at tilleggskvotene medfører en forskjell i kvoten for fartøy med eiere som er bosatt henholdsvis innenfor og utenfor virkeområdet, og jeg forstår at dette kan oppleves urimelig for eiere av fartøy som ikke er omfattet. Det kan også være slik at den geografiske avstanden mellom eiere som bor innenfor og utenfor området i noen tilfeller kan være kort. Denne forskjellen er imidlertid en tilsiktet konsekvens av ordningen.

Jeg vil imidlertid også peke på at avsetningen til denne tilleggskvoten er gjort fra den norske totalkvoten av torsk, før fordeling til de ulike fartøygruppene. Det er dermed slik at kvotestørrelsen for andre fartøy i åpen gruppe ikke i nevneverdig grad blir påvirket av dette.