Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:987 (2016-2017)
Innlevert: 19.04.2017
Sendt: 19.04.2017
Svart på: 02.05.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvordan vil dette påståtte milliardløftet fordele seg på ulike konkrete tiltak pr. år og til sammen frem til 2021, og hvor stor del av dette er friske midler?

Grunngiving

I forbindelse med behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) "opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) har Kristelig Folkeparti skrevet følgende på sin Facebookside:

"Krf har fått på plass en opptrappingsplan som blir et milliardløft for å beskytte barn fra vold og overgrep."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen foreslo en tverrdepartemental satsing på 176 mill. kroner knyttet til opptrappingsplanen i 2017. Satsingen omfatter:

• 6,5 mill. kroner til bedre behandlingstilbud til overgripere

• 5 mill. kroner til økt kompetanse i helsetjenesten om vold mot barn

• 5,5 mill. kroner til å utrede forløp for voldsutsatte og forløp for overgripere

• 5 mill. kroner til å følge opp forskning i opptrappingsplanen

• 4 mill. kroner til økt kompetanse i familieverntjenesten om vold

• 7 mill. kroner til foreldrestøttende tiltak

• 5 mill. kroner til Stine Sofie Senteret for voldsutsatte barn

• 19 mill. kroner til styrking av offeromsorgen

• 15 mill. kroner til styrking av Statens barnehus mv.

• 10,9 mill. kroner til dialoggrupper mot vold i asylmottak

• 35 mill. kroner til økt innsats mot mobbing

• 4 mill. kroner til deltakelse i EU kids online-undersøkelse

• 3 mill. kroner til informasjon til befolkningen om vold og overgrep og til følgeevaluering av planen

• 1 mill. kroner til utvikling av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehager og skoler

• 50 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 er begrunnet med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjonene

I budsjettforliket ble innsatsen styrket ytterligere med 338,2 mill. kr:

• 35 mill. kroner til statens Barnehus

• 30 mill. kroner til Kriposseksjon for seksuallovbrudd, internettrelaterte overgrep samt seksjon for etterretning til bekjempelse av menneskehandel

• 50 mill. kroner til flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn

• 13,2 mill. kroner til medisinske undersøkelser på barnehusene

• 150 mill. kroner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

• 5 mill. kroner til hjelpetilbud for unge overgripere, og til strategi for barn og unges psykiske helse

• 2 mill. kroner til incestsentrene

• 10 mill. kroner til Alternativ til vold

• 9 mill. kroner til Stine Sofie senteret

• 25 mill. kroner til kapasitetsøkning i familievernet på de offentlige kontorene og flere barnesamtaler

• 9 mill. kroner til kapasitetsøkning i familievernet på de kirkelige kontorene og flere barnesamtaler

Samlet satsing i 2017 er dermed 514,2 mill. kroner

Regjeringen har forpliktet seg til å trappe opp innsatsen mot vold og overgrep ytterligere i planperioden. Regjeringen vil i de årlige budsjettforslagene vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak i planen.