Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:14 (2017-2018)
Innlevert: 09.10.2017
Sendt: 09.10.2017
Svart på: 12.10.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Jeg viser til statsrådens svar i Dokument nr. 15:935 (2016-2017) av 18. april 2017 hvor det fremgår at utredning om fremtidig lokalisering av Politihøgskolen på det tidspunktet var i ferd med å bli igangsatt.
Kan statsråden redegjøre for hvor langt han har kommet i denne prosessen, hvilke forhold som vil bli vurdert, og når vi kan forvente at en utredning foreligger?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Politidirektoratet er gitt i oppdrag å utrede det langsiktige kapasitets- og kompetanse-behovet for politiet i de kommende tiårene. Leveringsfristen er satt til 1. januar 2018 og Politidirektoratet opplyser at arbeidet er i rute.

Utviklingen i kriminalitets- og trusselbildet tilsier at det fremover er behov for å styrke ulike typer kompetanse i politiet. Utredningen skal konkretisere hva dette omfatter, herunder behovet for personell med annen utdanningsbakgrunn enn Politihøgskolen (PHS), og etter- og videreutdanning av politiutdannede. Andre nordiske lands håndtering av langsiktige kapasitets- og kompetansebehov for politiet, samt hvordan deres politiutdanning er organisert og lokalisert skal også gjennomgås og vurderes.

Utredningen skal blant annet danne grunnlag for å kunne vurdere fremtidig struktur for PHS, mulige samarbeidsforhold med andre institusjoner og bygnings- og øvingsmessige behov. Vurderinger av aktuelle steder for ny lokalisering og beslutning om lokalisering av PHS er ikke inkludert i denne utredningen.

Regjeringen ønsker et godt og grundig utredningsarbeid når det gjelder spørsmålet om lokalisering av PHS. Arbeidet med å vurdere forhold ved en fremtidig lokalisering av PHS vil ta noe tid, og ovennevnte utredning inngår som ett element i dette arbeidet.