Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:133 (2017-2018)
Innlevert: 27.10.2017
Sendt: 27.10.2017
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Svart på: 01.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Kan statsråden klargjøre hensikten med oppgavene til det planlagte miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, samt si noe om når regjeringen planlegger å publisere styringsdokumentene senteret skal arbeide etter?

Grunngiving

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett satt av 27 millioner kr. for å etablere et miljø- og oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen. Dette skal bli et nasjonalt kompetansesenter med mål om å styrke innsatsen for et rent hav gjennom arbeid med oljevern og marin forsøpling. Venstre støtter etableringen ut fra denne intensjonen, og imøteser særlig en større satsing mot marin plastforsøpling.

I senere tid har det imidlertid blitt skapt usikkerhet om hensikten med og oppgavene til senteret er et renere hav eller tilrettelegging for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er viktig at statsråden klargjør hensikten med og oppgavene til det planlagte senteret.

For at senteret skal ha legitimitet blant aktørene det skal jobbe med er det viktig at det ikke er tvil om senterets mål og oppgaver, og at disse synliggjøres for offentligheten.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I tråd med Sundvolden-erklæringen forbereder regjeringen nå etableringen av et oljevern- og miljøsenter med planlagt oppstart fra 1.1.2018. Senteret skal etableres i Lofoten/Vesterålen med en målsetning om å bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling.

Aktuelle oppgaver for senteret vil bl.a. være å:

- Tilby oversikt over best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap innenfor oljevern og marin forsøpling.

- Arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

- Være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene.

- Tilby kundene sine tilgang til tverrfaglige nettverk, verktøy for problemløsning/nytenkning, oversikt over kunnskapsgrunnlaget og beste praksis innen oljevern og marin plastforsøpling.

- Veilede om, tilrettelegge for og gjennomføre tiltak knyttet til opprydding av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.

Senteret etablerers som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter med en delt etablering mellom Vågan kommune (kompetansesenter) og Hadsel kommune (FoU/praktiske oppgaver). Sentrale styringsdokumenter vil være virksomhetsinstruks og tildelingsbrev. Disse vil bli tilgjengelig ved senterets oppstart.