Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:279 (2017-2018)
Innlevert: 16.11.2017
Sendt: 17.11.2017
Svart på: 24.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Gjøres det vurdering av behovet for bevæpning på andre flyplasser eller sentrale kollektivknutepunkter, slik som f.eks. Oslo sentralstasjon?

Grunngiving

Regjeringen har ønsket generell bevæpning av politiet, noe som også står nedfelt i Sundvolden plattformen av 2013. Dette er noe flertallet på Stortinget dessverre ikke har støttet. Den 9. november annonserte justis- og beredskapsministeren at det vil bli innført midlertidig bevæpning av politiet på Oslo Lufthavn. Dette er et klokt og godt tiltak, gitt hovedflyplassens funksjon som knutepunkt og transittsted for et svært stort antall mennesker hver eneste dag. Det er derimot flere andre sentrale flyplasser i Norge, og i tillegg er f.eks. Oslo Sentralstasjon Norges mest trafikkerte jernbanestasjon med 90 000 av- og påstigninger per døgn. Tallet er på rundt 150 000 dersom man tar med seg de tilliggende kollektivstasjonene. Dette kan også være steder som er utsatt for uønskede handlinger.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Politiloven § 29 åpner for at departementet kan gi instruks om bevæpning av polititjenestemenn i daglig tjeneste for et begrenset tidsrom

«når det anses nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon».

Det følger av våpeninstruks for politiet § 3-2 (3) at Politidirektoratet, etter samtykke fra departementet, kan beslutte midlertidig bevæpning i den daglige tjenesten

«når det ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsning anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner».

I henhold til våpeninstruks for politiet § 3-2 (3) er det altså tillagt Politidirektoratet å vurdere om det er behov for midlertidig bevæpning av politiet over tid ved for eksempel sårbare objekter. Denne vurderingen gjøres normalt av Politidirektoratet i samråd med det enkelte politidistrikt. Til grunn for en slik vurdering ligger blant annet gjeldende trusselvurdering fra PST samt utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalyser.

Politiet er til enhver tid fokusert på tiltak for å redusere sårbarhet, særlig knyttet til sikring av sårbare objekter og områder. På bakgrunn av utviklingen i gjennomføringen av terroranslag mot store folkeansamlinger i Vest-Europa og våre naboland ba jeg politiet om å gå i dialog med kommunene. Dette for å vurdere og identifisere ytterligere sikringstiltak som kan iverksettes for å forebygge og forhindre slike terroranslag. Oslo kommune har nå, i samråd med politiet, satt ut hindringer for at kjøretøy ikke skal kunne kjøre inn i områder som Karl Johan og Spikersuppa hvor det til enhver tid oppholder seg store folkemengder.

Etter min mening må også andre tiltak, enn fysiske sperringer, vurderes for å begrense risikoen for terrorangrep og som kan være skadebegrensende om de skulle oppstå. Justis- og beredskapsdepartementet samtykket derfor til midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn 8. november i år.

Diskusjonen om bevæpning av politiet ved Oslo Lufthavn har synliggjort behovet for å vurdere om det bør gis adgang til at politiet ved landets hovedflyplass og eventuelt andre utsatte objekter og funksjoner, kan være permanent bevæpnet. Mitt departement vil derfor prioritere oppfølgingen av spørsmålet om permanent bevæpning ved spesielt utsatte objekter med tanke på å fremme en egen lovproposisjon om saken.