Skriftleg spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:341 (2017-2018)
Innlevert: 23.11.2017
Sendt: 23.11.2017
Svart på: 29.11.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): Mange av barna som har vært utsatt for seksuelle overgrep forteller at de ikke forsto at det var alvorlige krenkelser og overgrep de faktisk ble utsatt for. Ofte fordi overgrepene skjer i nære relasjoner. Å gi barn kunnskap og lære dem mer om grenser, åpenhet og om hvordan kroppen fungerer allerede i barnehagene, kan gjøre barn sterkere rustet til å si fra om overgrep.
Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å styrke opplæringsarbeidet rundt kropp og grenser i barnehagene?

Grunngiving

Dessverre opplever mange barn i Norge å bli utsatt for seksuelle overgrep. Barn som har vært utsatt for overgrep i ung alder, forteller at de ikke forsto at de ble utsatt for alvorlige krenkelser og overgrep. Mange av disse overgrepene skjer i nære relasjoner - og når barn ikke har nok kunnskap om grenser for egen kropp, kan det være vanskelig for dem å forstå at det de utsettes for er galt og ulovlig. Å gi barn kunnskap og lære dem mer om grenser, åpenhet og om hvordan kroppen fungerer allerede i barnehagene, kan gjøre barn sterkere rustet til å si fra om overgrep. Et av forslagene i utredningen "Svikt og svik" (NOU 2017:12)er å utvikle mer konkrete mål for hva barn og unge skal lære om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Barnehagen er en viktig arena for å kunne forebygge og avdekke seksuelle overgrep, og regjeringen har både iverksatt og startet opp flere tiltak som skal gjøre personalet bedre i stand til å gi barn kunnskap om kropp og grenser.Tydeligere rammeplan

Ett av tiltakene i Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) var å tydeliggjøre rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver når det gjelder arbeidet mot omsorgssvikt, vold og overgrep. Den nye rammeplanen, som trådte i kraft 1. august 2017, er tydeligere på personalets plikter og oppgaver når det gjelder temaer som angår overgrep Under overskriften Livsmestring og helse står blant annet følgende:

Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.

Rammeplanen viser også til at innenfor fagområdet Kropp, bevegelse mat og helse skal barnehagen blant annet sørge for følgende:

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna

• blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold

• blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser

• setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenserPersonalet skal

• bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser

• kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barnMer veiledningsmateriale og verktøy for å snakke med barn om vold og overgrep

Barnehagen skal følge opp rammeplanen i praksis, og det er derfor viktig at både eier, styrer og pedagogisk leder sørger for at intensjonene i rammeplanen blir implementert på en god måte. Utdanningsdirektoratet (Udir) skal sørge for at barnehagene får tilgang til veiledningsmateriale vedrørende ny rammeplan. Når det gjelder temaet vold og overgrep, så har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) allerede mye materiale tilgjengelig på sin nettside, og er i gang med utvikling at mer i forbindelse med opptrappingsplanen. Bufdir har blant annet hovedansvaret for et tiltak som handler om å utvikle digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehage og skole. Udir skal bidra i dette arbeidet. Også andre aktører tilbyr nyttig materiale som er beregnet på barn i barnehagealder. Dette omfatter store aktører som arbeider for barns rettigheter, som Barneombudet, Redd Barna og UNICEF. Sistnevnte har fått statlig finansiering til å utvikle Barnas rettighetskort, et verktøy som tilbys gratis til barnehager og skoler for å kunne samtale med barn om barns rettigheter, inkludert vold og overgrep.Kompetansetiltak for å sikre mer kunnskap om vold og overgrep

Kvaliteten på barnehagetilbudet er avhengig av de ansattes kompetanse, og i den nylig reviderte kompetansestrategien for barnehagene sies følgende, jf. Kompetanse for

Fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022:

Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Klarere forpliktelser og konkretisering av barnehagens arbeid innebærer økte krav til ledelse og til kompetanse. Regjeringen har sørget for at det fra høsten 2016 ble gjort endringer i lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen, som skal sikre at studentene får mer kunnskap om vold og overgrep. Arbeidet med oppfølgingen av regjeringens opptrappingsplan er i gang i berørte departementer, og følgende tiltak skal bidra til økt kompetanse om vold og overgrep blant alle i barnehagesektoren:

Regjeringen vil

• Utvikle en felles nasjonal kompetansestrategi om vold og overgrep.

• Styrke kompetansen om vold og overgrep blant ansatte i barnehager og i skoler.

• Utvikle et nasjonalt opplæringsprogram for kommunene i å samtale med barn og unge om vold og overgrep.Samlet sett mener jeg at tydeligere rammeplan, tydeligere signaler om behovet for økt kompetanse og økt tilgang til veiledningsmateriale og andre ressurser for å kunne gi barn kunnskap om kropp og grenser vil styrke barnehagene i dette viktige arbeidet.