Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:501 (2017-2018)
Innlevert: 08.12.2017
Sendt: 11.12.2017
Svart på: 18.12.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Hva er kategori 3, 4 og 9 kostnader på Goliat-feltet anslått å bli?

Grunngiving

Statsråden opplyser i Dokument nr. 15:177 (2017-2018) at interessentselskaper kategoriserer sine kostnader etter en standardisert samarbeidsavtale, som er et vedlegg til utvinningstillatelsen. Det er ni kategorier: (1) Leting, herunder seismikk og geologiske/geofysiske studier, (2) leteboring og testing, (3) feltevaluering, (4) konseptstudier, (5) investeringer, (6) driftskostnader, (7) driftsinntekter, herunder tariff-inntekter, prosessering og evt. andre inntekter, (8) nedstenging og fjerning og (9) generelle kostnader. I sitt svar opplyste statsråden om kategori 1, 2, 6 og 8 vedrørende Goliat-utbyggingen.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Goliat-feltet ligger i utvinningstillatelsene 229 og 229B, som ble tildelt i henholdsvis 1997 og 2007. Feltet hadde produksjonsstart i mars 2016. Det er oljeselskapene som har mest oppdatert kunnskap om sine felt og funn. Departementet har innhentet oppdatert informasjon om Goliat fra operatøren, Eni, til besvarelsen av dette spørsmålet. De detaljerte og forretningsmessig følsomme data på felt-/prosjektnivå som innhentes fra operatørene er taushetsbelagte og unntas derfor offentlighet. Departementet har utarbeidet svaret innenfor de rammer taushetsplikten krever.

Samlede kostnader til feltevaluering, konseptstudier og generelle kostnader i lete- og utbyggingsfasen (1997 til og med 2015) er i følge operatøren om lag 2,5 mrd. kroner inkludert arealavgift (løpende kroneverdi), og 2,1 mrd. kroner ekskludert arealavgift.