Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:769 (2017-2018)
Innlevert: 22.01.2018
Sendt: 23.01.2018
Svart på: 30.01.2018 av statsminister Erna Solberg

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): I en pressemelding fra Regjeringen den 17.1.18 går det fram at man vil overføre forvaltningen av "høstbare viltressurser" fra KLD til LMD.
Hvorfor vil regjeringen gjennomføre denne klare endringen fra en økologisk helhetsforvaltning til en mer gammeldags "høsteforvaltning," og hva defineres som "høstbare viltressurser"?

Grunngiving

I pressemeldingen fra regjeringen står det:

"Ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks. elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet i Klima- og miljødepartementet i overgangsperioden."

Denne endringen har skapt stor uro og bekymring hos alle som er opptatt av moderne natur- og viltforvaltning. Det gjelder ikke bare de som er knyttet til naturvernorganisasjonene, men også i forvaltningen selv.

På mange vis vil en slik endring sette klokka tilbake til før 1972 da vi fikk Miljøverndepartementet opprettet. Naturfaglige, økologiske tenkemåter skulle fra da av ligge til grunn for forvaltningen av natur og arter, selvsagt også jaktbare arter. Bekymringen nå gjelder også hvordan "høstbare viltressurser" defineres og avgrenses. Flere spør seg nå om nære arter som dobbeltbekkasin skal ligge under Elvestuen, mens enkeltbekkasin skal ligge under Dale.

Like alvorlig er spørsmålet om fagetatenes rolle.

Flere undrer seg over om Miljødirektoratets folk på dette feltet nå skal forholde seg til to departementer. Man funderer over om regjeringen har som alternativ å overføre de aktuelle fagmiljøene i Miljødirektoratet til Landbruk. I så fall er dette faglig sett enda alvorligere, og svært lite i tråd med moderne internasjonale forvaltningsregimer tuftet på økologisk helhetsforståelse av naturen.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Overføring av ansvaret for høstbare viltressurser ble besluttet ved kongelig resolusjon 17. januar 2018. Landbruks- og matdepartementet vil få ansvaret for den delen av forvaltningen som omhandler høstbare viltressurser. Den forvaltningen som ikke omhandler høstbare viltressurser, vil fortsatt ligge i Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunnen for endringen er at det ligger et utviklingspotensial i aktiv og bærekraftig utmarksforvaltning, der en høster av naturens overskudd. Jeg mener derfor det er gode grunner til å se forvaltningen av høstbare viltressurser i sammenheng med øvrige oppgaver som i dag ligger til landbruksforvaltningen.

Endringen i oppgavefordelingen mellom departementene endrer ikke på målene for naturforvaltningen. Forvaltningen vil fortsatt være basert på at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares, og at viltproduksjonen innenfor denne rammen kan høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv, jf. viltloven § 1. Gjennom samarbeid mellom departementene vil helheten i naturforvaltningen opprettholdes.