Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1143 (2017-2018)
Innlevert: 12.03.2018
Sendt: 12.03.2018
Svart på: 19.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvordan vil kunnskapsministeren sikre at finansieringssystemet ikke er til hindring for at private barnehager kan innføre bemanningsnormen fra 1. august 2018?

Grunngiving

I spørretimen 28. februar viste statsråden til at det er opprettet en midlertidig overgangsordning i finansieringsforskriften som sikrer at de private barnehagene får kompensert økte utgifter som følge av normen. Dette gjelder kun innføring av pedagognormen, ikke bemanningsnormen. Det økte kravet til bemanning skal de private barnehagene, slik det fremstår per i dag, gjennomføre innenfor dagens tilskudd. Det tilskuddet er basert på to år gamle regnskapstall for kommunale barnehage og den bemanningen de hadde den gang.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen vil, som tidligere varslet, legge frem forslag om innføringen av en bemanningsnorm. På nasjonalt nivå oppfyller de kommunale barnehagene forslaget til bemanningsnorm, men det er variasjoner mellom barnehagene som skaper behovet for en lovfestet norm.

En nasjonal bemanningsnorm vil sikre mindre variasjon i bemanningen mellom barnehagene og bedre kvalitet. Det vil gi barna, foreldre og ansatte en mer forutsigbar barnehagehverdag, og bidra til at barnehagen kan gi omsorg og god oppfølging til enda flere barn.

På nasjonalt nivå oppfyller de kommunale barnehagene den foreslåtte bemanningsnormen, og det krever dermed ikke økte statlige overføringer på nasjonalt nivå. Dette medfører at det nye normkravet heller ikke utløser en særskilt økning i det kommunale tilskuddet til private barnehager på nasjonalt nivå, og det er ikke samme behov for en overgangsordning i finansieringsforskriften som for den skjerpede pedagognormen.

I kommuner som per i dag ikke oppfyller bemanningsnormen, kan det oppstå tilfeller hvor dette kan slå uheldig ut for de private barnehagene i kommunen. Disse barnehagene vil måtte oppfylle bemanningsnormen gjennom tilskudd basert på driftskostnader i kommunale barnehager som ikke oppfyller det nye normkravet. Dette vil imidlertid bli et begrenset problem, da det kun er 33 kommuner som per desember 2016 hadde mer enn 6,3 barn per voksen i sine barnehager. 315 kommuner oppfylte i gjennomsnitt det nye normkravet i sine barnehager. De resterende kommunene hadde mellom 6,0 og 6,3 barn per voksen i sine barnehager.

Kommuner og barnehager vil ha ulikt nivå på den pedagogiske bemanningen og grunnbemanningen. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget totalt 424 mill. kroner for å finansiere den skjerpede pedagognormen, og overgangsordningen i finansieringsforskriften sikrer at private barnehager får tilskudd for å øke den pedagogiske bemanningen samtidig med kommunene. Private barnehager som allerede oppfyller den skjerpede pedagognormen, men som ikke oppfyller bemanningsnormen, kan benytte disse midlene til å oppfylle bemanningsnormen.

Innføring av en bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm vil kreve endring i bemanningen i en del private barnehager, og departementet er blitt gjort oppmerksom på at for de minste barnehagene vil dette kunne skape utfordringer. Vi er derfor i tett dialog med de private barnehageeierne og vil følge utviklingen nøye, slik at normene ikke resulterer i mindre mangfold og mindre privat innslag i sektoren.