Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1498 (2017-2018)
Innlevert: 04.05.2018
Sendt: 04.05.2018
Svart på: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hva var tallet på soningskøen per 1.mai (eventuelt 1. april) 2018, 1.oktober 2014, 1.oktober 2009 og 1. oktober 2005?

Grunngiving

Soningskøen er et viktig mål på hvor effektiv justispolitikken i Norge fungerer. Av hensyn til ofrene, rettssystemets samfunnsfunksjon og den allmenne rettsoppfatning, er det nødvendig at de som dømmes for kriminelle handlinger påbegynner soningen av sin straff uten at det går for lang tid. Spørsmålsstiller ønsker gjerne å vite det oppdaterte tallet på soningskøen og hva dette var før denne regjeringens målrettede innsats for å få den redusert.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Justis- og beredskapsdepartementet mottar i dag månedlige rapporteringer på soningskøen fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Rapportering på soningskøen har variert over tid. Departementet har derfor ikke tilgjengelig statistikk på alle datoer, men kan opplyse følgende tall på soningskøen av ubetingede dommer:

30.06.2005: 2579, 02.10.2009: 250, 03.10.2014: 1250 og 04.05.2018: 157.

Da regjeringen Solberg tiltrådte i oktober 2013 var soningskøen på 1213 ubetingede dommer. Regjeringens målrettede innsats for å redusere køen, har derfor hatt god effekt.