Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1499 (2017-2018)
Innlevert: 04.05.2018
Sendt: 04.05.2018
Svart på: 14.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvor mange flere stillinger er det blitt i politiet (både totalt og politistillinger) siden regjeringsskiftet i 2013, både i hele landet og i Oslo?

Grunngiving

Siden regjeringsskiftet i 2013 er det blitt satset kraftig på antall politistillinger for å øke landets politikraft og nærme oss målet om 2 per 1000 innbyggere.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Bemanning i politiet har vært et prioritert satsingsområde siden regjeringen tiltrådte i 2013. Fra utgangen av 2013 til 31. mars 2018 har bemanningen i politiet økt med over 2 300 lønnede årsverk, hvor i underkant av 1 400 er politiårsverk. Av disse er om lag 1 200 politiårsverk tilført politidistriktene.

I Oslo politidistrikt har bemanningen fra utgangen av 2013 til 31. mars 2018 økt med om lag 300 lønnede årsverk, hvor over 260 er politiårsverk. Videre er det i budsjettet for 2018 bevilget 30 millioner kroner til Oslo politidistrikt i forbindelse med Oslo Sør-satsingen, med særlig vekt på oppfølging av unge i risikosonen og for å forhindre rekruttering til miljøer som begår kriminalitet.