Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1894 (2017-2018)
Innlevert: 21.06.2018
Sendt: 21.06.2018
Svart på: 26.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Minst 110 sauer er døde etter ulveangrep i Nord-Østerdal de siste dagene. Det er gitt skadefellingstillatelse for inntil to ulver med en økonomisk ramme på 400 000 kroner. Det er nå fare for at fellingsforsøkene må avsluttes uten resultat fordi midlene ikke strekker til.
Vil statsråden umiddelbart sørge for økonomiske rammer som sikrer at skadefellingsforsøkene kan fortsette?

Grunngiving

Det foregår en massakre i Nord-Østerdal med stadig flere sauer tatt av ulv. 110 sauer er funnet døde eller avlivet som følge av store skader, men det er grunn til å tro at det finnes langt flere kadavre som ikke er funnet. Tolga kommune opprettet i dag kriseberedskap. Mange sauebønder har mistet store deler av sin besetning, og enkelte beitebrukere har mistet så mye som to av tre lam.

Skadefellingslagene gjør en svært viktig oppgave for samfunnet, og er avgjørende for å forebygge videre skader. Skadefelling ble første gang omsøkt 26. april da ulv ble observert. Dette ble avslått med begrunnelsen at det var genetisk usikkerhet og lenge til beiteslippdato. Det er grunn til å påpeke at en innvilget tillatelse den gangen antageligvis kunne ha forebygget de store skadene som nå har oppstått. Fellingsforsøkene som nå pågår er svært krevende. Det er vanskelig å spore og oppdage ulven uten snø, og det er snakk om svært store arealer i områdene der den oppholder seg og gjør skade. Statsråden må legge til rette for at fellingsforsøkene lykkes, og at skadefellingslagene har midler til å fortsette sitt arbeid.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak omfatter også midler til godtgjøring av kommunale og interkommunale fellingslag. Midlene fordeles av Miljødirektoratet til rovviltnemndene via fylkesmennene. Det er rovviltnemndene som prioriterer hva de tildelte midlene skal gå til.

Jeg er opptatt av at skadefellingslaget skal kunne fortsette fellingsforsøkene på den eller de ulvene som har skadet og drept sau i Nord-Østerdalen.

Jeg viser til at Fylkesmannen i Hedmark 20. juni 2018 søkte om tildeling av ekstra midler for gjennomføring av akutte tiltak som fellingsforsøk og tiltak rettet mot sau, blant annet på bakgrunn av den pågående skadesituasjon med ulv i Tynset, Tolga og Rendalen.

Miljødirektoratet stilte samme dag, 20. juni 2018, ytterligere inntil en million kroner til rådighet for Fylkesmannen i Hedmark for å sikre tilstrekkelige rammer for den pågående skadefellingsoperasjonen i Østerdalen og eventuelt andre skadesituasjoner i fylket framover.