Skriftleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1932 (2017-2018)
Innlevert: 26.06.2018
Sendt: 26.06.2018
Svart på: 29.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Vil statsråden sørge for at politidistrikta får auka ressursar og handlingsrom, slik at dei vert sett i stand til å levere på oppgåvene dei har, inkludert dei sivile oppgåvene, som Politidirektoratet sine retningsliner for saksbehandlingstid i utleggsaker?

Grunngiving

Fleire politidistrikt fortel om ei svært krevjande ressurssituasjon. Det økonomiske handlingsrommet deira er kraftig redusert under denne regjeringa, noko som har får konsekvensar for det operative politiarbeidet, for etterforskinga og dei sivile tenestene. Ei av dei sivile oppgåvene til politiet er i tilknyting til namsmannsoppgåvene. Det siste året har fleire distrikt varsla inkassobransjen om at dei har store restansar på utleggssaker, og ikkje kapasitet til å innfri Politidirektoratet si saksbehandlingsfrist på 60 dagar. Hovedorganisasjonen Virke fortel om ei omfattande restansesituasjon for denne typen saker. Det er svært uheldig både for dei som skal krevje inn pengane og for dei som skulder pengar.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Det har over flere år vært satset på politiet. I 2018 er det bevilget over 18 mrd. kroner til politiet. Det er en økning på nærmere 3,57 milliarder (korrigert for lønns- og prisjustering, pensjon og merverdiavgiftsreformen), siden regjeringen tiltrådte i 2013. Mesteparten av denne økningen er kommet på politiets driftsbudsjett. Bevilgningen til politiets driftsbudsjett økt med 100 mill. kroner i frie midler i 2018 og det er videreført 295,7 mill. kroner fra 2017-budsjettet for å skape økt handlingsrom i politidistriktene.

I perioden fra utgangen av 2013 og frem til og med mai 2018 er politiet tilført mer enn 2 300 lønnede årsverk. Av disse er mer enn 1 300 tilført politidistriktene. Bemanningen i politiet kategoriseres i tre stillingskategorier, herunder politi, jurister og sivile. For politidistriktene samlet, har det vært en økning i alle tre stillingskategorier siden utgangen av 2013.

Dette viser at politiet er et prioritert område for denne regjeringen.

Departementet styrer Politidirektoratet gjennom å sette mål og stille krav på et overordnet nivå. Det er politimesterens ansvar å benytte tildelte midler og ressurser effektivt og etter behov, i tråd med føringer gitt av Politidirektoratet, slik at politiet løser sitt samfunnsoppdrag. Dette innebærer blant annet at politiets oppgaveutførelse innen sivil rettspleie er i tråd med direktoratets føringer.

Politidirektoratet har gitt politidistriktene føringer om at gjennomsnittlig saksbehandlingstid ikke skal overstige 60 dager for utlegg. Direktoratet opplyser at det er registrert i underkant av 150 000 utleggssaker ved utgangen av første kvartal 2018, en økning på om lag 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Direktoratet rapporterer at gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger noe høyere enn kravet om 60 dager, og at dette i hovedsak skyldes den betydelige økningen i antall utleggssaker. Videre opplyser direktoratet at det pågår et arbeid med digitalisering av sivil rettspleie, og at dette ventelig vil føre til effektivisering av prosessen for å avholde utlegg slik at namsmannen kan ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag som garantist for et velfungerende kredittmarked. Departementet følger med på utviklingen.