Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:2032 (2017-2018)
Innlevert: 08.08.2018
Sendt: 09.08.2018
Svart på: 16.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Når ble departementet varslet om at statsrådens jobbtelefon var tatt med på reise til henholdsvis Kina og Iran, er det snakk om samme telefon, og ble rutinene i egne retningslinjer for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig betydning fulgt i disse tilfellene?

Grunngiving

Statsråden har i strid med råd fra sikkerhetsmyndighetene medbrakt sin jobbtelefon på reise til Iran. I Dagens Næringsliv 3. august bekrefter statsråden at han også tok med jobbtelefonen til et annet høyrisikoland, Kina, i mai.

Statsrådens mobiltelefon inneholder sensitiv informasjon av interesse for fremmede staters etterretningstjenester, og det er også kjent at det på statsrådens telefon var tilgang til departementets interne saksbehandlingssystem.

Det er avgjørende for å ivareta sikkerheten og en god sikkerhetskultur at det finnes gode rutiner og at disse rutinene faktisk blir fulgt, slik at skadene ved skjødesløshet minimeres. I følge Dagbladet 7, august, vil ikke departementet svare på spørsmål på hvorvidt rutinene er fulgt.

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Tidligere fiskeriminister Sandberg medbragte sin tjenestetelefon på reisen til Kina 20. – 28. mai 2018. Dette var i strid med gjeldende retningslinjer i departementet. Sandberg fulgte ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til departementet. Verken Sandberg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier. Sandberg benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og med feriereisen til Iran.

Når det gjelder Sandbergs feriereise til Iran, ble embetsverket i departementet mot slutten av denne feriereisen oppmerksom på at Sandberg hadde med tjenestetelefon på reisen. Sandberg fulgte ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til eget departement for denne feriereisen. Tjenestetelefonen ble tatt hånd om av departementet da Sandberg var tilbake i departementet tirsdag 31. juli 2018. Den ble da håndtert i tråd med departementets sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen ble overlevert til PST torsdag 2. august 2018.

Jeg viser også til tidligere fiskeriminister Sandbergs svar på spørsmål nr. 2019 og 2020 fra representanten Terje Aasland.