Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:2297 (2017-2018)
Innlevert: 17.09.2018
Sendt: 18.09.2018
Svart på: 24.09.2018 av finansminister Siv Jensen

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Hva vil provenyet anslagsvis være dersom særaldersgrensen for offentlige tjenestemenn i politiet på 60 år heves til 63 år, slik at tidligste mulige avgang blir 60 år (på grunn av 85-årsregelen)?

Grunngiving

Vi lever stadig lenger og behovet for at flere av oss står lenger i arbeid har allerede begynt å melde seg. Vi ønsker derfor å vite hva de økonomiske konsekvensene er ved en eventuell heving av særaldersgrensene.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Et sentralt mål med pensjonsreformen er å skape et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem. For å oppnå dette, er alderspensjonen fra folketrygden, AFP i privat sektor og de fleste tjenestepensjonsordningene i privat sektor lagt om, slik at de gir sterkere økonomiske stimulanser til å arbeide lenger. Dette har bidratt til at andelen sysselsatte i aldersgruppen 62–66 år har økt klart siden 2010.

Tredje mars i år ble det inngått en avtale med partene i offentlig sektor om en ny pensjons-løsning for ansatte i offentlig sektor. Avtalen innebærer at pensjonsordningene for offentlig ansatte skal legges om, og for ansatte i offentlig sektor vil ordningene bli godt tilpasset pensjonsreformen.

Det gjenstår imidlertid å tilpasse reglene for dem som har særaldersgrense i offentlig sektor. Avtalen innebærer at slike tilpasninger skal utredes i en prosess med avtalepartene.

Det er relativt mange som har særaldersgrense i offentlig sektor. De fleste har aldersgrense 65 år, men i staten er det en del som har aldersgrense 60 år, særlig i politiet og forsvaret. Målt i antall er det likevel relativt få ‘særalderspensjonister’ som er under 62 år. Ved utgangen av 2017 hadde Statens pensjonskasse rundt 700 særalderspensjonister under 60 år, og til sammen vel 1700 under 62 år. En del av disse har inntekter fra arbeid i privat sektor som de betaler skatt av. Å anslå provenyvirkningen av en reduksjon i antallet som tar ut pensjon tidlig krever avklaring av en rekke forutsetninger. Det er derfor ikke forsvarlig å legge fram anslag for provenyvirkningene på det nåværende tidspunkt. De økonomiske konsekvensene av endringer i reglene for personer med særaldersgrenser vil bli belyst når Stortinget blir forelagt nødvendige lovendringer.