Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:2348 (2017-2018)
Innlevert: 25.09.2018
Sendt: 25.09.2018
Svart på: 01.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Vil statsråden ta initiativ til at Stortingets vedtak om en utredning av offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten blir gjort gjennom en NOU?

Grunngiving

Stortinget vedtok 7.6 20187 enstemmig følgende: «Stortinget ber regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte» (Innst. 362 S (2017-2018).

Den forrige utredningen av luftambulanse ble gjort for tjue år siden (NOU 1998:8). Debatten som har vært om luftambulansetjenestene viser at prehospitale akuttmedisinske tjenester er kompliserte og avanserte, og det har skjedd mye siden forrige utredning. Videre har vi sett at dagens ordning med kortvarige kommersielle kontrakter er både tid- og kostnadskrevende, i tillegg til at det skaper usikkerhet i fagmiljøene. Luftambulansetjenesten vil være tjent med at det gjøres en grundig utredning og at tjenesten belyses fra flere faghold. De nylige inngåtte avtalene med operatørene i luftambulansetjenesten gjør at man nå har tid til å gjøre grundige helhetsvurderinger av tjenesten gjennom å bruke et offentlig utvalg, før saken skal tilbake til Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig med representant Bollestad i at luftambulansetjenesten vil være tjent med at det gjøres en grundig utredning og at tjenesten må belyses fra flere hold. Utredningsinstruksen setter krav til departementenes utredningsarbeid.

I Veileder for utvalgsarbeid i staten framgår det at utredninger kan organiseres på ulike måter, og Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternative måter å gjennomføre mulige utredningsoppdrag av driftsmodeller for luftambulansetjenesten.