Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:9 (2018-2019)
Innlevert: 02.10.2018
Sendt: 02.10.2018
Svart på: 11.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Kan helseministeren vurdere om barn med medfødt lymfødem kan få dekket utgifter på blå resept lik andre pasientgrupper med kroniske sykdommer?

Grunngiving

Barn med medfødt (primært) lymfødem må bruke kompresjonsstrømper hver dag, gjerne resten av livet. Dette ansees som god forebygging som øker sjansen for å fungere godt, også inn i arbeidslivet. Dårlig behandling øker sjansene for å utvikle ødemet som gir omfattende handicap. Brukerne får i dag dekket tre stk. spesialsydde kompresjonsstrømper pr år. I vekstfasen i tenårene er dette ikke tilstrekkelig for daglig bruk og bruker må dekke resten av innkjøpene. Behovet for bruk av strømpene vurderes av behandler/fysioterapeut.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fysikalsk lymfødembehandling og spesialtilpassede kompresjonsstrømper er de viktigste tiltakene i behandlingen som gis til personer med medfødt primært lymfødem.

Strømpene kan varieres med ulikt trykk, og må tilpasses etter hvert som barnet vokser.

Som representanten Bollestad er inne på i sin begrunnelse, gir kompresjonsstrømper god forebyggende effekt gjennom å hindre tilstrømming av lymfevæske.

Utstyr og forbruksmateriell til lymfødembehandling er å anse som behandlingshjelpemidler. Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Ansvaret for behandlingshjelpemidler er lagt til spesialisthelsetjenesten. Beslutning om tildeling av behandlingshjelpemidler i helseforetakene er å anse som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven.

De regionale helseforetakene har etablert Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler, blant annet for å sikre at ordningen praktiseres mest mulig likt i hele landet.

Helse- og omsorgsdepartementet har forelagt representantens spørsmål for Helse Sør-Øst RHF, som igjen har innhentet informasjon fra Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for behandlingshjelpemidler. Helse Sør-Øst RHF uttaler at hvilken behandling den enkelte pasient skal tilbys, og hvilke behandlingshjelpemidler som pasienten har behov for, må vurderes i det enkelte tilfellet. Det er ingen begrensning på antallet behandlingshjelpemidler pasienten kan få. Pasientens behov for helsehjelp skal være grunnlaget for spesialisthelsetjenestens vurdering. Avdeling for behandlingshjelpemidler, Oslo universitetssykehus HF, uttaler at de heller ikke er kjent med at det praktiseres en slik begrensning i spesialisthelsetjenesten.

Dersom pasienter mener de ikke får den helsehjelpen de har krav på, herunder behandlingshjelpemidler, kan de klage til Fylkesmannen.