Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:30 (2018-2019)
Innlevert: 03.10.2018
Sendt: 04.10.2018
Svart på: 11.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Kan landbruks- og matministeren si noe om erfaringene etter tre år med dyrepoliti i Trøndelag?

Grunngiving

Regjeringen bestående av FrP og Høyre innførte dyrepoliti i Norge for cirka tre år siden, med Trøndelag som første lokalisering. Dette er et tiltak mange i kongerike er glade for, og regjeringen har senere etablert dyrepolitienheter flere steder i landet. På bakgrunn av litt ulike typer ubekreftede opplysninger som har kommet meg til øre, tillater jeg meg å spørre om erfaringene hittil. Jeg ønsker forøvrig også å gratulere statsråden med utnevnelsen som landbruks- og matminister.

Bård Hoksrud (FrP)

Svar

Bård Hoksrud: Sør-Trøndelag politidistrikt fikk høsten 2015 i oppdrag fra Politidirektoratet å iverksette et treårig pilotprosjekt om dyrepoliti i samarbeid med Mattilsynet. Samarbeidet har vesentlig styrket arbeidet mot dyrekrim både i politiet og Mattilsynet, og ordningen har vist seg så fruktbar at den videreføres i ordinær drift nå når prosjektperioden er over.

Dette første dyrepoliti-prosjektet viser at satsningen har hatt tydelig positiv effekt. Begge etater har nå en systematisk tilnærming til samarbeid i dyrekrimsaker. Det er faste personer som behandler sakene og det er utviklet rutiner for hvordan kontakt og samarbeid mellom aktørene skal foregå når dyrevelferdssaker er så alvorlige at de skal anmeldes.

Mattilsynet kobler nå politiets etterforskere inn alt når dyrekrimsaker oppdages der man antar at utgangen vil bli straffesak (grov overtredelse av lovens bestemmelser). Dette har gitt bedre etterforskning, bevissikring og saksforberedelse, slik at saker som føres i retten ender i positiv påtaleavgjørelse og dom. Satsningen har også gitt økt oppmerksomhet om dyrekrim i politiets vakt- og beredskapsenheter, og det er ukentlig kommunikasjon mellom Mattilsynet og politiet om saker der områder overlapper. Det betyr at denne satsningen også kan ha positive effekter på samarbeidet med politiet på andre forvaltningsområder Mattilsynet har ansvar for.

Høsten 2016 ble det etablert et tilsvarende dyrepoliti-prosjekt i Rogaland, og i 2017 ett i Østfold. Innen utgangen av året vil ytterligere to regioner (Innlandet politidistrikt og Vest politidistrikt) ha etablert ordningen. Erfaringene fra de første prosjektene overføres fortløpende til de nye gruppene etter hvert som ordningen utvides.

Dyrepolitisatsingen har også ført til generelt styrket samarbeid mellom Mattilsynet og politiet, blant annet med nasjonale og lokale samarbeidsavtaler for å sikre kontinuitet i dyrekrim-arbeidet og fagsamlinger om dyrekrim som gir kompetanseoverføring mellom etatene. Sammen med Mattilsynet samler Økokrim informasjon om rettskilder og dommer i dyrekrimsaker og Mattilsynet bidrar i undervisningen om dyrekrim ved politiutdanningen.