Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:37 (2018-2019)
Innlevert: 03.10.2018
Sendt: 04.10.2018
Svart på: 11.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Har statsråden vurdert å innlemme Norske Redningshunder (NRH) som fast mottaker av Norsk tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner?

Grunngiving

KrF mener NRH er en viktig representant for norsk sivilsamfunn og frivillighet, samtidig som deres bidrag til sikkerhet og trygghet er med på redde liv. NRH er per i dag den nest største frivillige beredskapsorganisasjonen i Norge, målt i antall landbaserte søk- og redningsoppdrag. NRHs hundeekvipasjer og operative ledere bistår politiet og hovedredningssentralen på ca. 500 oppdrag i året.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Norske Redningshunder var en av organisasjonene som tidligere hadde inntekter fra spillautomater. På lik linje med andre organisasjoner som hadde automatinntekter og har hatt en særordning, er de berørt av den vedtatte omleggingen i fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Stortinget behandlet forslag til ny fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2. mai 2017, jf. Innst. 250 S (2016-2017), Meld. St. 12 (2016–2017) – Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk. Stortingets flertall støttet departementets konklusjon om fordeling, men ba om at det det ble satt en minstegrense på 10 millioner kroner i søknadsgrunnlag (fordelingsgrunnlag) for å kunne ta del i ordningen, jf. anmodningsvedtak 636 i saken.

Som oppfølging av stortingsbehandlingen ble det innført en permanent modell for fordeling fra 2018, jf. forskrift 4. mai 2018 nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Overgangsordningen for organisasjoner med automatinntekter i 2001 er forlenget med ett år, ut 2018.

Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp inngår i en permanent ordning fra 2018 og mottar en fast årlig prosentandel på henholdsvis 31,6 prosent, 19,5 prosent og 2,4 prosent. At disse tre organisasjonene mottar en fast andel er i tråd med Stortingets behandling. Norske Redningshunder er ikke blant disse, men kan søke om tildeling fra ordningen på samme vilkår som andre samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.