Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:52 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 05.10.2018
Svart på: 11.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Er statsråden fornøgd med utviklinga i behandlingstid hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og dersom ikkje, kva gjer regjeringa av tiltak for å få ned saksbehandlingstida slik at pasientar får behandla sine saker før det går urimelig lang tid og kan statsråden gjere greie for om tildelte ressursar til ordninga er i tråd med behova og ABE-reforma sine konsekvensar for NPE?

Grunngiving

Viser til sak på NRK 22/09-18 om ein pasient som døydde i mars i år. Dermed fekk han aldri vite korleis det gikk med klagesaka hans hos NPE som hadde avslått å kompensere han for feilbehandlinga han meinte sjukehuset utsette han før. Pasienten hadde venta i heile 19 månader på det fyrste svaret frå NPE.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Arbeidet med å redusere saksbehandlingstidene i NPE har hatt høyeste prioritet gjennom flere år. NPEs arbeid med reduserte saksbehandlingstider har omfattet:

• Gjennomført en verdistrømsanalyse for å avdekke tidstyver og forbedringspunkter i saksbehandlingsløpet.

• Innført et «Team ekspress» som går gjennom alle nye saker slik at de kommer inn på riktig spor, avdekker formelle feil ved søknaden innledningsvis og sluttbehandler enklere saker som ikke trenger mye utredning.

• Utviklet rutiner for å fatte normvedtak på noen områder. Normvedtak er vedtak fattet uten sakkyndig utredning i saken, men hvor generell erfaring tilsier at søker har rett til erstatning.

• Etablert en rutine for å fatte vedtak om rett til erstatning i tråd med erstatningssøkers søknad dersom innklaget behandlingssted ikke sender dokumentasjon innen åtte uker. Tiltaket har redusert svartidene fra innklagede behandlingssteder betydelig.

• Inngått avtaler med over 90 ulike medisinsk sakkyndige for å sikre effektiv sakkyndig utredning av sakene.

• Utviklet et helelektronisk saksbehandlingssystem som favner både NPE og Helseklages arbeid med sakene.

• Utviklet et system for digital tilgang til sakene for eksterne sakkyndige som avgir uttalelse.

• Jobbet for å få til digital overføring av journaler fra helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet styrer NPE gjennom instruks, delegasjon, tildelingsbrev og etatsstyringsmøter. Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke instruere etaten om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelser av enkeltsaker. Departementets tiltak for å påvirke saksbehandlingstiden er primært knyttet til budsjettmessige tiltak og ordinær etatsstyring. I statsbudsjettene for de senere år er det vedtatt følgende varige styrkinger av etatens driftsramme:

2018: + 10 mill. kroner

2014: + 14 mill. kroner

2013: + 11,3 mill. kroner

I tillegg til de varige budsjettendringer som følger av ovennevnte er det i enkelte budsjettår gitt tilleggsbevilgninger for det enkelte år. Bevilgningene til NPE inngår i den årlige budsjettprosessen. Her vurderes rammene til våre underliggende etater og bevilgninger til viktige helsepolitiske tiltak i et helhetlig prioriteringsperspektiv. Gjennom ABE-reformen stiller regjeringen krav til alle våre virksomheter om effektiv ressursbruk og gjennomføring av tiltak som bidrar til rask og god saksavvikling innenfor eget ansvarsområde. ABE-reformen innebærer et nødvendig og kontinuerlig arbeid som må gjennomføres uavhengig av de årlige budsjettmessige tiltak og prioriteringer.

Departementet vil trekke frem at i perioden 2010 t.o.m. 2015 ble den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for ansvarsutredningen redusert fra 450 dager til 242 dager, dvs. en reduksjon på 46,2 prosent, samtidig som etaten i perioden 2010 t.o.m. 2014 reduserte den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for utmålingssakene fra 512 dager til 315 dager, dvs. en reduksjon på 38,5 pst. En sentral årsak til denne positive utviklingen var arbeidet med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og rutiner, herunder bruk av Lean-metodikk i utviklingsarbeidet. Fra 2016 (2015 for utmålingssakene) har NPE dessverre hatt en negativ utvikling i saksbehandlingstidene, men samtidig er saksbehandlingstidene siden 2009 redusert med 15,3 pst. for ansvarsutredningen og 22,7 pst. for utmålingssakene.

Saksmengden inn til NPE økte med nesten 15 pst. fra 2013 og ut 2017. I 2017 mottok etaten i underkant av 6000 erstatningskrav. Saksbehandlingstiden måles når en sak er ferdigbehandlet. Denne saksbehandlingstiden vil derfor kunne avvike vesentlig fra forventet saksbehandlingstid for nye saker. Når virksomheten behandler eldre saker, vil disse sakene automatisk trekke opp gjennomsnittlig historisk saksbehandlingstid. NPE gjennomfører i år et prosjekt for å jobbe ned saker som er mer enn to år gamle. Gode resultater i dette prosjektet medfører økt gjennomsnittlig saksbehandlingstid målt retrospektivt. Det er imidlertid et helt nødvendig tiltak å behandle de eldste sakene først.

Jeg er selvsagt ikke fornøyd med nåværende utvikling i saksbehandlingstidene med tanke på brukernes velferdsmessige behov for raske og riktige avgjørelser. Departementet vil trekke frem at produktiviteten i virksomheten har økt de siste årene, noe som indikerer at etaten lykkes med å utnytte ressursene på en bedre måte. Økt produktivitet er noe NPE vil legge enda mer vekt på fremover. Det forventes en vekst i avviklingen av antall saker i inneværende år. I etatsstyringsmøtet med NPE vil departementet ha oppmerksomheten rettet mot etatens tiltak for å bedre produktiviteten, og derigjennom redusere saksbehandlingstidene på sikt.

Når det gjelder den aktuelle saken omtalt i NRK har NPE bl.a. opplyst at ingen av de medisinsk sakkyndige som etaten har avtale med, kunne ta saken pga. inhabilitet. Det tok dessverre uforholdsmessig lang tid å finne medisinsk sakkyndig som kunne gjennomføre oppdraget. Erstatningssøker døde den 31. mars 2018. I august fikk NPE nødvendig tilbakemelding fra etterlatte og advokat om at etterlatte ønsket at klagen behandles videre. NPE har i mellomtiden fått utarbeidet en sakkyndig erklæring fra en ny sakkyndig, og denne erklæringen ble 12. september oversendt advokaten for eventuelle kommentarer. NPE har en intern rutine som omhandler hvilke typer saker etaten skal prioritere. I den aktuelle saken mener virksomheten at den ikke mottok opplysninger som tilsa at saken burde prioriteres fremfor andre søknader. NPE og departementet har forståelse for at erstatningssøker og etterlatte har opplevd prosessen som krevende.