Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:54 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 05.10.2018
Svart på: 11.10.2018 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Statsråd Jensen oppgir i svaret på mitt spørsmål nr. 2289 at hun «har tillit til at Finanstilsynet utvikler reguleringen av det norske markedet på en god måte». Statsråden må også ha meget stor tillit til at Finanstilsynet ikke gjorde noen feil ifb. Einar Aas` tap når hun lar tilsynet etterforske seg selv.
Nøyaktig hva vil Finanstilsynet undersøke, når vil de fullføre undersøkelsene, og vil de foreslå endringer i lov eller forskrift?

Grunngiving

"Finanstilsynet i Sverige og Norge har heller ikke gjort jobben sin. Noen må gå Finanstilsynet etter i sømmene." Ordene tilhører ingen hvemsomhelst, men mangeårig sjef i Norsk oppgjørssentral Bjørn Olav Øiulfstad. Gitt at det har oppstått et eksepsjonelt stort tap på en børs som er av høyeste viktighet for noen av landets mest sentrale bransjer, burde det være enhver statsråds høyeste prioritet å komme til bunns i saken. I stedet har statsråden outsourcet oppgaven med å håndtere situasjonen til selvsamme myndighet som var ansvarlig for tilsynet av markedet der tapet oppstod. Det er naturlig at Finanstilsynet har en sentral rolle i håndteringen av hendelsen, men det er ikke like opplagt at tilsynet skal være aleine om å vurdere egen rolle i dette. Det er også oppsiktsvekkende at ansvarlig statsråd ikke har vist engasjement i en sak som av DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid omtales som Norges Lehman-kollaps og sågar "verre en Lehman" (DN, 17. september). Flere aktører har overfor meg tatt til orde for at saken bør føre til at det settes ned en uavhengig kommisjon som kan komme til bunns i saken og ettergå samtlige aktører på et bredt og uhildet grunnlag. Jeg er interessert i å bli gjort kjent med detaljene i hvilke undersøkelser Finanstilsynet nå skal gjøre, når resultatene av undersøkelsene skal foreligge og om det planlegges endringer i lov eller forskrift som del av dette arbeidet. Jeg mener også statsråden bør vurdere meget nøye om hun mener at disse undersøkelsene er tilstrekkelige eller om hun burde engasjere seg i saken selv.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som opplyst i mitt svar på spørsmål nr. 2289, gjelder saken mislighold av marginkrav hos den sentrale motparten Nasdaq Clearing AB, som er et svensk foretak under tilsyn av Finansinspektionen. Den sentrale motparten (clearingsentralen) skal få dekket sin motpartsrisiko overfor det enkelte clearingmedlem ved å fastsette marginkrav, og det enkelte medlem skal deponere kontanter eller lignende på den sentrale motpartens konto som sikkerhet for marginkravet. Dette må ikke forveksles med myndighetsfastsatte posisjonsgrenser for handel i varederivater. Posisjonsgrensene skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige forstyrrelser i de underliggende varemarkedene, og har dermed et annet formål enn å begrense investorers samlede finansielle risiko knyttet til derivathandel. Finanstilsynet har fastsatt posisjonsgrenser for kraftderivatene som handles på handelsplassen Nasdaq Oslo ASA.

Siden den aktuelle saken gjelder mislighold av marginkrav hos Nasdaq Clearing AB, er det de svenske myndighetene som skal følge opp saken tilsynsmessig og vurdere behovet for eventuelle endringer i reguleringen av den sentrale motparten. Finanstilsynet opplyser imidlertid at de har nær kontakt med Finansinspektionen i deres oppfølging av saken. I tillegg har Finanstilsynet åpnet en tilsynssak overfor den norske handelsplassen der den aktuelle derivathandelen har funnet sted, som er Nasdaq Oslo ASA. Tilsynet er blant annet rettet mot Nasdaq Oslos risikostyring og internkontroll, medlemsoppfølgning, håndtering av eventuelle interessekonflikter og sikring av at handelen foregår på en effektiv, velordnet og tillitvekkende måte. Etter en slik tilsynssak utarbeider Finanstilsynet en tilsynsrapport som vil bli offentliggjort så snart den er ferdigstilt. Finanstilsynet har opplyst at de tar sikte på å ferdigstille rapporten innen utgangen av året. Eventuelle tiltak må vurderes i lys av det som fremkommer i tilsynssaken.