Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:56 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 05.10.2018
Svart på: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Kan statsråden garantere at resultatet av forhandlingene ikke vil føre til redusert matproduksjon i Norge?

Grunngiving

I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden. Flere aktører har advart mot at dette vil kunne føre til redusert matproduksjon i Norge. Samtidig slår Parisavtalen fast at: “…vi må bedre evnen til å møte negative klimakonsekvenser og kutte klimagassutslippene på en måte som ikke truer matproduksjonen.“

Bård Hoksrud (FrP)

Svar

Bård Hoksrud: Målene for landbrukspolitikken ligger til grunn når regjeringen forhandler med jordbruket om en gjensidig avtale om utslippsreduksjoner. Jeg vil understreke at jordbruket sin viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til beredskap, ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og klima er det viktig at norsk jordbruk produserer de fôr- og matvarene som det ligger til rette for å produsere i Norge, og i et omfang som kan dekke innenlands etterspørsel og eksport. Det er samtidig et mål at vi skal ha et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Dette innebærer blant annet at jordbruket i en klimasammenheng må redusere utslippene per produserte enhet, i tillegg til å øke opptaket av CO2 og tilpasse produksjonen til et klima i endring.

Jeg er derfor glad for at jordbrukets organisasjoner har sagt seg villige til å gå i dialog med regjeringen om en gjensidig avtale om utslippsreduksjoner fra sektoren. Jordbruket skal ha stor fleksibilitet knyttet til hvilke tiltak som gjennomføres. Det er også nødvendig at begge parter gjennom sine virkemidler legger til rette for at utslippene i jordbruket reduseres.

Det ligger med andre ord en gjensidighet, mellom staten og jordbruket, til grunn for forhandlingene om en slik avtale.