Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:58 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 08.10.2018
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Svart på: 12.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Hvordan er den totale logopeddekningen for barn og unge i Norge, og hvordan er ressursene fordelt på de ulike fylkene?

Grunngiving

For barn og voksne som sliter med språket, er det viktig med tilgang til logopedtjenester. Stamming og andre talefeil kan være en begrensing i forbindelse med undervisning, jobb eller andre sosiale arenaer. Det er viktig med tidlig og riktig hjelp.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det finnes ikke oversikt over den totale logopeddekningen for barn og unge i Norge, eller hvordan ressursene er fordelt på de ulike fylkene, slik representanten Moflag etterspør.

Det er ansatte med logopedkompetanse i både barnehager, skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Databasene BASIL (barnehage), GSI (grunnskole) og VIGO (videregående opplæring) innhenter imidlertid ikke opplysninger om logopeder.

Barnehageloven sier at barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Ifølge opplæringsloven har elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Bruk av logoped kan inngå i spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Det er viktig at personalet i barnehage, skole og PPT har tilstrekkelig kompetanse til å gi tidlig og riktig hjelp. Kunnskapsdepartementet har derfor flere initiativ for å støtte opp under arbeid med språk, språkutvikling, lesing m.m., og på flere steder i landet.

Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage (2018-2022), har språk og kommunikasjon som ett av fire tematiske satsingsområder. Inneværende studieår har 297 personer fått innvilget videreutdanning i språkutvikling og språklæring, inkl. norsk som andrespråk. 30 personer har fått innvilget videreutdanning i språkutvikling og språklæring 2 (masternivå). Tilbudene er i Trondheim, Hamar, Campus Vestfold, Nordfjord, Bergen, Tromsø, Stavanger og Oslo. Universitetet i Stavanger har også et tilbud som er helt nettbasert og er dermed uavhengig av hvor man bor i landet.

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet tilbys ulike videreutdanningstilbud. Inneværende år var det 200 godkjente søknader om videreutdanning i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. De tilbys ved høyere utdanningsinstitusjoner i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo, Hamar, Halden og Sogndal.

Statped tilbyr spisskompetanse blant annet på fagområdet språk og tale. De kan bistå kommuner og fylkeskommuner med utredninger, rådgiving og kompetanseheving. Statped har fire avdelinger: Statped nord, Statped midt, Statped vest og Statped sørøst.

Jeg oppfatter at representantens spørsmål primært knytter seg til barn og unge som sliter med språket. Siden det i begrunnelsen også vises til voksne, så kan jeg tilføye at de som har behov for behandling for språk- og taledefekter hos logoped eller audiopedagog som en del av behandling eller etterbehandling av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til undersøkelse og behandling fra Helfo. Stønad kan gis etter folketrygdlovens § 5-10 dersom det offentlige ikke gir stønad etter andre lover. Behandlingen må være av vesentlig betydning for personens sykdom og funksjonsevne. Det gis refusjon til brukere med språkvansker som kan ha behov for logopedisk behandling av språk- og kommunikasjonsvansker som følge av hjerneslag (afasi) mv. Det er et vilkår for refusjon at det foreligger henvisning fra lege.