Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:61 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 08.10.2018
Svart på: 12.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Nå har det snart gått to måneder siden statsråden skulle gå i dialog med institusjonene.
Når vil universitetene få lov å gjøre prøveprosjekter med kvotering, og vil statsråden påse at prosessen ikke blir unødvendig forsinket?

Grunngiving

Statsråden sier i Stavanger Aftenblad 6.september 2017 at hun har skiftet mening om kjønnskvotering på enkelte studier, og sier:

«Tidligere hadde jeg en helt prinsipiell tilnærming om at de studentene som var best skulle få plassen, uavhengig av kjønn. Nå mener jeg at det er viktigere for oss som samfunn at vi for eksempel har psykologer av begge kjønn. Så nå mener jeg vi bør åpne for at knallgode mannlige kandidater kan gå foran, selv om det var en kvinnelig kandidat som hadde bitte litt bedre karakterer.»

Blant andre Norsk psykologforening vil ha prøveprosjekter med kvotering, men universitetene har ikke fått lov til det. Den 16.august sier statsråden til Khrono at hun vil «gå i dialog med institusjonene om hva som kan være en god ordning for psykologistudiet allerede for neste års opptak.» Det begynner å haste med en avklaring om statsråden skal stå ved den skisserte fremdriften, og det vil være svært uheldig om en uavklart dialog forsinker fremdriften i saken unødvendig.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 2033 (2017-2018) om kjønnsbalanse i helsesektoren 15. august d.å., der jeg med utgangspunkt i søknadene fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo om kvote for menn ved opptak til psykologi, lovet å gå i dialog med dem om "hva som kan være en god fremtidig ordning for deres studier, både på kort og på lang sikt, inkludert neste års opptak".

I et møte i departementet 27. september d.å. der begge universitetene deltok, hadde vi en god og fruktbar dialog om den aktuelle problemstillingen knyttet til psykologistudiene. I møtet fikk jeg høre fagmiljøenes tanker og forslag til løsninger. Vi gjennomgikk grunnlaget for søknadene og spørsmål om bruk av en kvote eller å gi tilleggspoeng. Vi så også på andelen menn som har søkt og som har fått tilbud om studieplass på psykologistudiene i de senere årene. Etter dette møtet har begge universitetene sendt inn reviderte søknader om tiltak med sikte på å rekruttere flere menn. Heller enn å be om en kvote ønsker universitetene nå å prøve ut en ordning med å få gi inntil ett tilleggspoeng for mannlige søkere.

De nye søknadene blir behandlet sammen med øvrige søknader om bruk av tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn til enkelte studier. Fristen for å søke om dette var 1. oktober, med sikte på opptak til studieåret 2019- 2020.

Jeg gjør oppmerksom på at departementet også har sendt ut et nytt høringsbrev med forslag om et forsøk med å bruke en spesiell test i tillegg til de fastsatte kravene for opptak til medisin ved Universitetet i Oslo fra 2019. Forslaget er avhengig av at det lar seg gjennomføre i den nasjonale opptaksmodellen som Samordna opptak har driftsansvar for. Høringsfristen for dette forslaget er 14. november. Beslutning i begge sakene vil foreligge i løpet av november 2018.