Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:66 (2018-2019)
Innlevert: 08.10.2018
Sendt: 08.10.2018
Svart på: 12.10.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Bladet Motor har i siste utgave en artikkel om forbrukerrettigheter ved bilkjøp, der bilen hadde ukjente større feil og mangler. I halvparten av sakene bladet har undersøkt, med medhold i Forbrukerklagenemnda, har ikke kjøperne fått pengene de har rett på.
Hvor mange saker var det i 2017 inkludert båt og annet utstyrskjøp, der kjøper har fått medhold i Forbrukerklagenemnda, men ikke fått tilbake pengene og hva vil statsråden gjøre for at forbrukere i slike saker får sine rettmessige penger tilbake?

Grunngiving

Det er sannsynlig at disse sakene rammer hardest de som i utgangspunktet har middels og lavere inntekter, der det å ta saken til retten blir tilnærmet umulig. En annen utfordring er at når bruktselgerne er organisert i A/S og firmaet slår seg konkurs kan prosessen bli vanskeligere og trekke mer ut i tid.

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda C. Hofstad Helleland: Mange forbrukere opplever problemer etter bruktbilkjøp. Klager knyttet til bil er øverst på Forbrukerrådets klagestatistikk. I 2017 ble over 2000 slike klager behandlet, og over 700 av disse gikk videre til Forbrukerklageutvalget. Det er også et betydelig antall bruktbilsaker som behandles i forliksrådene og videre oppover i domstolsystemet. Som oftest skyldes klagene at det er oppdaget tekniske feil eller mangler ved bilen i etterkant av kjøpet.

Undersøkelsen som bladet Motor har gjennomført og som det vises til i brevet, tyder på at mange kjøpere har vanskeligheter med å få oppgjør fra bruktbilselgere etter å ha vunnet en klagesak i Forbrukerklageutvalget eller domstolene. Det fremgår av undersøkelsen at dette kan skyldes både manglende evne og manglende vilje hos selgeren. Det er beklagelig at den som har vunnet frem med sin sak og dermed har et rettmessig krav, likevel har store problemer med å få oppgjør fra selgeren. Jeg vil imidlertid peke på at denne typen krav etter begjæring fra kjøperen blir forfulgt på vanlig måte fra namsmyndighetenes side, og i så måte ikke står i noen dårligere stilling enn andre gjeldskrav. Jeg har tillit til at namsmyndighetene gjør det som er nødvendig for å inndrive også slike krav. Dersom selgeren har inntekter eller eiendeler som kan brukes til dekning, vil oppgjør normalt komme i stand, om nødvendig etter at det er avholdt tvangsforretning eller gjennomført konkursbehandling hos selger. Dersom selger er uten midler til å dekke det aktuelle kravet, vil imidlertid kjøper måtte gi tapt. Men slik vil situasjonen være i alle gjeldssaker hvor motparten ikke evner å gjøre opp for seg. Jeg kan etter dette vanskelig se at problemet skyldes mangel på samordning mellom namsmannen og Forbrukerklageutvalget, eller mangel på bistand til innkreving i disse sakene.

Det finnes ingen tilgjengelig statistikk som viser hvor mange saker Forbrukerklageutvalget hadde i 2017 som gjaldt bil, båt og annet utstyrskjøp og hvor klageren vant saken, men likevel ikke fikk oppgjør. Det fremgår imidlertid av utvalgets årsrapport for 2017 at utvalget behandlet 1 996 saker det året. 54 prosent av disse sakene gjaldt kjøretøy og båter. I tillegg kom saker om kjøp av telefoner, elektriske artikler mv. som samlet utgjorde ca. 17 prosent av saksmengden. Klageren fikk helt eller delvis medhold i 61,5 prosent av det totale antall saker. Dersom denne medholdsprosenten også er representativ for utfallet av sakene som gjelder biler, båter mv., vil det altså være i overkant av 860 klagere i den aktuelle kategorien som fikk helt eller delvis medhold.

Det er også mye den enkelte bruktbilkjøper kan gjøre for å unngå problemer i etterkant av kjøpet. Det er bl.a. viktig å få vurdert bilens tilstand nøye. Det tryggeste er å påse at bilen som vurderes kjøpt har en grundig tilstandsrapport, slik at eventuelle feil og mangler kan fremkomme før kjøpet avgjøres. Da er det lettere å unngå kostnadskrevende konflikter i etterkant. På Forbrukerrådets nettsider finnes en rekke råd og tips om hvordan bruktbilhandelen kan gjøre tryggere.