Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:67 (2018-2019)
Innlevert: 08.10.2018
Sendt: 08.10.2018
Svart på: 18.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Båtambulansetjenesten i Finnmark er nå ute på anbud. Området som ambulansebåten skal betjene befinner seg vest i Finnmark i et område preget av åpne havstrekk, kraftige vinder og lange avstander til sykehus. Statsråden har ved flere anledninger svart at denne tjenesten skulle styrkes ved nytt anbud.
Mener statsråden at anbudsdokumentet fyller statsrådens forutsetninger om en høyning av kvaliteten på båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark?

Grunngiving

Fartøyet skal klare en fart på 25 knop ved en bølgehøyde på inntil 75 cm. Kravene ved forrige anbudsrunde til fart og opperasjonsegenskaper var betraktelig høyere. Operasjonsegenskapene er det kanskje viktigste kriteriet for operasjon i det værutsatte området denne ambulansebåten skal betjene. Her vil man kunne få inn et fartøy med høyere alder enn det eksisterende ambulansefartøyet som allerede er 24 år. Slik anbudet nå er utformet, er det nær umulig å legge inn anbud med et nybygg, dette fordi anbudet har en rekke krav til dokumenter som skal leveres, men som du ikke kan levere for etter at et fartøy er bygget. Ekstra sikkerhetsutstyr som foretaket innførte ved forrige anbudsrunde er borte. Dette betyr at det ikke vil være redningsdrakter til lege, sykepleier/ambulansepersonell, pasient og ledsager. Anbudet åpner for at Sykehusinnkjøp premierer det rederiet som planlegger færrest mulig driftsstanser til vedlikehold, gjennom høyest anbudsscore til det rederiet som spekulerer i å ta ut fartøyet til kontroll og vedlikehold minst mulig. Kravspesifikasjon krever ikke AIS.

Dette var et krav ved forrige anbudsrunde. Denne sikkerhetsfunksjonen er ikke påbudt etter internasjonale regler på små hurtigbåter, så det er mulig for en operatør å gå uten, men foretaket kan kreve denne funksjonen for å forbedre sikkerheten for fartøyet, noe de altså av ukjente årsaker latt være å kreve. I tillegg foreligger det en ekstremt kort frist til innlevering av anbud på 30 dager, i kombinasjon med et omfattende dokumentasjonsbehov. Den korte fristen vil påvirke kvaliteten og mengden av tilbydere.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det har vært stor politisk interesse knyttet til Finnmarkssykehusets anskaffelse av båtambulansetjenester i Vest-Finnmark. Først knyttet til eventuelt krav til virksomhetsoverdragelse, og nå til hvilke krav som er satt til båt og sikkerhet.

Jeg har stor forståelse for at befolkningen lokalt engasjerer seg i dette, siden dette faktisk kan handle om liv. Derfor har også Finnmarkssykehuset spesiell oppmerksomhet rettet mot dette. Det er også deres helsepersonell som følger disse båtene.

Sjøfartsdirektoratet har i forskrift fastsatt at det aktuelle kystområdet hvor denne ambulansebåten skal operere, er å betrakte som "fartsområde 4". Dette er en relativt "tøff" kategori. Dette innebærer at fartøyet "ikke passerer noen strekning på over 25 nautiske mil som er uten beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav". Finnmarkssykehuset stiller på bakgrunn av dette, nettopp et krav til sertifikat for fartsområde 4. Kravet gjelder både fartøy og bemanning.

For å få slikt sertifikat må fartøyet og tilhørende bemanning oppfylle sjøfarts-myndighetens krav til både konstruksjon, utrustning, bemanning og drift. Finnmarkssykehusets kravspesifikasjon omtaler ikke kravene sjøfartsmyndighetene stiller, siden dette er krav som forvaltes av disse, og som må oppfylles før sertifikat utstedes.

Kravet om 25 knop ved en bølgehøyde på inntil 75cm, er ikke et krav til fartøyet som sådan, men et krav til marsjfart på nærmere angitt premisser. Kravet sier ikke noe om hvor høye bølger fartøyet må tåle for å kunne operere i det aktuelle farvannet. Ved større bølgehøyde må hastigheten nødvendigvis reduseres forholdsmessig, ikke minst av hensyn til pasienten. Krav til fartøyet knyttet til større bølgehøyder følger av de krav som ligger til grunn for sertifisering for det aktuelle farvannet.

Det er av flere uttrykt en bekymring for at man gjennom anbudet kan ende opp med en gammel båt. Det ligger imidlertid krav i konkurransen knyttet til kvalitet og leveringssikkerhet (driftssikkerhet), og som er gjenstand for konkurranse. Alle tilbydere vil måtte følge forskrifter, lover, regler, samt båtprodusents anbefalinger ift. hyppighet på vedlikehold. Tilbydere skal beskrive vedlikehold som medfører driftsstans, samt varighet på denne. En nyere båt vil kunne medføre færre driftsstans med kortere varighet. I tillegg skal reservebåt være raskt på plass ved driftsstans. Nyere båter vil åpenbart score best i en evaluering av dette. Det er dessuten lagt til grunn dagens miljøkrav for motor og drivverk, noe som også skulle tilsi at kun moderne båter er aktuelle.

Finnmarkssykehuset er opptatt av sikkerhet til alle involverte under et ambulanseoppdrag. Krav om redningsdrakt er forskriftsfestet for mannskap. Finnmarkssykehuset vil, som i andre områder med båtambulanse, enten selv eller etter avtale med valgt leverandør, kjøpe inn redningsdrakter til både helsepersonell og pasienter.

Avslutningsvis vil jeg nevne at Finnmarkssykehuset også har gjort noen korrigeringer i opprinnelig kravspesifikasjonen, blant annet knyttet til miljøkrav for både hovedbåt og reservebåt. Det har også ved en inkurie blitt stilt for store krav til drivstoffkapasitet. Dette er nå endret.