Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

Dokument nr. 15:138 (2018-2019)
Innlevert: 12.10.2018
Sendt: 15.10.2018
Svart på: 23.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva er regjeringens begrunnelse for å kunne hevde at mesteparten av besetningen på Color Line ikke er sjøfolk?

Grunngiving

Statsminister Erna Solberg uttalte i spørretimen sist onsdag i forbindelse med den såkalte Color Line-saken at mesteparten av de 685 sjøfolkene som jobber på Color Line ikke er sjøfolk. I følge internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til så er alle som jobber ombord på skip klassifisert som sjøfolk. I Maritim Labour Convention som er ratifisert av Norge i 2009, og som trådte i kraft 20.8.2013 heter det at:

«seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to witch this Convention applies.»

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I Stortingets spørretime 10. oktober var statsministeren opptatt av å forklare hvordan ulike grupper ansatte på Kielfergene vil bli berørt dersom Color Line velger å registrere disse skipene i NIS. Hensikten var å få frem at driftsbesetningen innen dekk og maskin vil forbli på skipene, og at endringen fortrinnsvis vil berøre de hotell- og restaurantansatte om bord. Dette er yrkesgrupper som er attraktiv arbeidskraft i landbaserte næringer. Regjeringens hensikt med endringen er å begrense risikoen for tap av norske arbeidsplasser og unngå at Color Line flytter sin virksomhet ut av Norge.

Jeg har i svar til stortingsrepresentant Pollestad på spørsmål nr. 128 nylig opplyst at alle arbeidstakere på skip i utgangspunktet er å anse som sjøfolk. Regjeringen har i samarbeid med SSB fremskaffet tall over norske sjøfolk på norske skip. I disse tallene inngår de mer tradisjonelle maritime yrkene innen dekk og maskin, men også forpleiningsansatte, som er en viktig del av besetningen på passasjerskip, og annet mannskap som har arbeid i tilknytning til ulike næringsaktiviteter som utføres fra skip.