Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:140 (2018-2019)
Innlevert: 15.10.2018
Sendt: 15.10.2018
Svart på: 22.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Kan statsråden redegjøre for logikken bak det hele?

Grunngiving

En av høyreregjeringens politiske føringer for kulturpolitikken er at kulturen må få såkalt flere ben å stå på, ved å bli bedre å tiltrekke seg private penger. Talent Norge får i budsjettforslaget for 2019 et kutt på 2,1 millioner kroner. Begrunnelsen for kuttet er ifølge budsjettveksten, samt uttalelser fra Statsråden, at TN er gode til å tiltrekke seg private penger, og at regjeringen derfor vil bruke mindre statlige kroner på TN. Ideen bak en annen av regjeringens ordninger, gaveforsterkningsordningen, skal stimulere private bidragsytere til å gi til kultur, ved at staten matcher de private bidragene. Eksemplet med kutt til TN i årets budsjettforslag viser den motsatte logikken av den regjeringen legger til grunn for gaveforsterkningsordningen, når regjeringen nedskalerer sitt bidrag og TN kuttes med begrunnelsen at de er gode på å hente inn private penger. TN straffes altså fordi de er gode på å innhente private bidrag, samtidig som regjeringen i andre sammenhenger legger til grunn at det at staten matcher private bidrag skaper bidragsvilje i det private. I tillegg sender dette et underlig signal til alle institusjonene som nå etter regjeringens anmodning prioriterer arbeidet med å innhente private bidrag.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Jeg er glad for å registrere at representant Trettebergstuen er velvillig innstilt til Talent Norges arbeid, og jeg forstår at hun stiller spørsmål ved justeringen i tilskuddet til selskapet. Talent Norges satsinger og prosjekter bidrar med et formidabelt løft for norsk kunst- og kulturliv. I de tre første årene (2015-2017) hadde Talent Norge utløst talentsatsninger til en samlet verdi av 212 mill. kroner. Av disse kommer 131 mill. kroner fra private givere.

Statens bidrag startet med 30 mill. kroner i 2015. For 2017 var tilskuddet på 36,1 mill. kroner og for 2018 søkte Talent Norge om en økning på 2 mill. kroner til et prosjekt hvor målet var å gi unge kvinnelige talenter tilknyttet Talent Norge et tilbud gjennom en egen satsing i 2018. Prosjektet er nå over i neste fase. En reduksjon i budsjettforslaget for Talent Norge treffer ingen tiltak eller virksomhet direkte. Midlene er i statsbudsjettet brukt andre steder og til andre tiltak som trenger midler for å utvikle norsk kulturliv.

En reduksjon på 2,1 mill. kroner fra 38,9 mill. kroner til 36,8 mill. kroner er altså ingen endring av politisk kurs. Talent Norge AS ble initiert av staten i nært samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva. Selskapet har vist seg å fylle viktige funksjoner i norsk kulturliv. Talenter får utvikle seg gjennom egne program og det er utviklet egne modeller og metoder for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling som kommer svært mange til gode. Talent Norge har vist seg å være en solid kvalitetssikrer for private som ønsker å støtte norsk kulturliv og det skal vi hegne om. Regjeringen og jeg ønsker et fortsatt sterkt Talent Norge tilstede i norsk kulturliv.

Gaveforsterkningsordningen har en noe annerledes logikk. Det er en ren stimuleringsordning for å øke privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Det er vesentlig og verdifullt at privatpersoner, næringsliv og stiftelser i sivilsamfunnet både ser hvilken verdi kunst og kultur har i samfunnet, og ser verdien av å engasjere seg også finansielt. Gaveforsterkning anerkjenner og oppmuntrer sivilsamfunnets engasjement for kulturlivet. Hensikten er også å få institusjonene til å tenke nytt og arbeide mer systematisk omkring finansiering.