Skriftleg spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:145 (2018-2019)
Innlevert: 15.10.2018
Sendt: 16.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Hva vil helseministeren gjøre for sikre at de som kontakter AMK alltid tas på alvor og får hjelp når de ringer?

Grunngiving

AMK-sentralene er befolkningens viktigste kontaktpunkt ved medisinske kriser, store skader eller ulykker. Vi er alle avhengige av at denne beredskapen er på plass. En god oppfølging fra tjenesten er viktig for å sikre innbyggernes trygghet. Svikter det her, kan det bidra til lavere beredskap og lavere tillit mellom innbyggerne og helsetjenesten.

Fylkesmannen i Hordaland har gjennomført tilsyn med Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus i mars 2018, og kom 9. oktober med sin rapport. Tilsynet omfatter gjennomgang av styringssystemet ved AMK-sentralen i Haugesund.

Knapp kapasitet og lite trening hos dem som betjener AMK-sentralen, øker risiko for svikt i håndtering av innkomne meldinger fra befolkningen.

Følgende avvik ble påvist: Det er uklart hvem som tar avgjørelser om praksis i enkelte faglige spørsmål. Knapp kapasitet, små stillingsprosenter og lite tid/trening som operatør gjør at risiko for svikt i vurdering og håndtering av innkomne meldinger fra befolkningen er stor. AMK-sentralen følger ikke alltid fastsatte rutiner for bruk av Norsk medisinsk indeks i samarbeid med andre relevante aktører i akuttkjeden eller ved utalarmering av ressurser. Ledelsen har ikke fulgt godt nok med på at praksis har vært i samsvar med de mål, forventninger og krav som er stilt til denne tjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I en nødsituasjon er det av stor betydning at de som er berørt får rask hjelp. En tilgjengelig og faglig god AMK-sentral er viktig for innbyggernes trygghet og helse.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om innspill i saken, som igjen har innhentet innspill fra Helse Fonna HF. Jeg gjengir i helhet tilbakemeldingen fra Helse Fonna:"I mars gjennomførte Fylkeslegen i Hordaland tilsyn ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Helse Fonna. Forbetringsarbeidet blei starta med ein gong.

Samtalen mellom pasient og medarbeidarane i AMK er mellom anna grunnlag for å sende ut ambulanse eller anna redningsteneste. Kor alvorleg hendinga er avgjer kor raskt hjelpa skal komme. Fylkeslegen peikar på at det i Helse Fonna dei siste tre åra har vore fleire tilsynssaker knytt til AMK. Dette er bakgrunn for kritikken som kommer nå.

Derfor har Helse Fonna gått gjennom avvika med tyngde. Medarbeidarane i AMK var invitert til møte og både prosedyrar og rutinar er gått gjennom og forbetra. Administrerande direktør vil sjølve ha fortløpande rapportering på at prosedyrane og nasjonalt oppslagsverk blir brukt.

I 2015 starta innføringa av naudnett i Helse Fonna. Dette er eit særs godt verktøy for kommunikasjon og samhandling mellom AMK, ambulansemedarbeidarane, legevakt og akuttmottaka i sjukehus. Naudnettet blir nytta i det daglege, eit av avvika frå Fylkeslegen handla om bruk av dette. Pasientane har fått hjelp, men det har vore uklare roller på kven som fordeler det enkelte oppdraget internt på natt i på ein av dei mindre ambulansestasjonane i føretaket. Dette er nå retta på. Alle aktørar brukar naudnettet etter prosedyre.

Dei som arbeider i AMK i Helse Fonna har hovudarbeidsplassen sin i akuttmottak eller i ambulansetenesta. Stillingsprosenten i AMK er mellom 15-25 prosent. Dette meiner Fylkeslegen er ein risiko. Helse Fonna har vurdert at rotasjonsordninga mellom mottak og AMK er viktig for å sikre nok kompetente personar i arbeidet med å ta i mot nødtelefonar. Vi tar meldinga frå tilsynet til etterretning og vil arbeide for å auke stillingsprosentane i AMK. Vi vil òg, i samband med prosess for leiing og organisering i føretaket, vurdere den organisatoriske plasseringa av AMK.

Fylkeslegen peikar og på at det er knapp kapasitet ved AMK i Helse Fonna. Kvar månad er det mellom 1000 og 1300 som ringer 113. Det betyr i gjennomsnitt 1-2 samtalar kvar time gjennom døgnet. I dag blir 94 av 100 innkomande 113 samtalar til Helse Fonna svart innan 10 sekund. Kravet er at 90 prosent får svar innan 10 sekund.

Om operatørane er opptatt i telefonen blir samtalen sett automatisk over til AMK i Stavanger etter 20 sekund. Er det fleire som ringer på ein gang skal det kallast inn sjukepleiar med AMK erfaring frå akuttmottaket. Det er berre ei dør som skil desse for å nytte kompetansen til beste for pasient.

I AMK skal det bli nytta ein felles nasjonal medisinsk indeks for å sikre riktig respons for kvar som ringjer inn. Diverre er denne ikkje alltid nytta i møte med innringar. Å ikkje bruke indeks kan gi grunnlag for feil. Alle som arbeidar i AMK skal nytte medisinsk indeks. Dette vil bli følgt opp av næraste leiar og vil bli etterspurt i dialog og rapportering mellom leiarar på alle nivå, opp til og med administrerande direktør.

Pasientane skal bli godt tatt i mot og vere trygg når dei ringer 113 i Helse Fonna og vere trygge for at dei får rett hjelp til riktig tid, og viss på at samtalen blir høyrd. Helse Fonna er allereie godt i gang med forbetringsarbeidet og skal ha ein fagleg sterk og robust akuttmedisinsk kommunikasjonssentral."Ut fra tilbakemeldingen fra Helse Fonna, mottatt fra Helse Vest, oppfatter jeg at oppfølgingsarbeidet er godt i gang – slik at pasientene kan være trygge på at de får rett hjelp til rett tid når de ringer 113.