Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:146 (2018-2019)
Innlevert: 15.10.2018
Sendt: 16.10.2018
Svart på: 22.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Har Nav rutiner som sikrer at brukere følges opp og deres rettigheter er ivaretatt dersom saksbehandler er sykmeldt, eller over lengre perioder er indisponert fra å motta og besvare henvendelser?

Grunngiving

Flere brukere av Navs tjenester rapporterer om store vanskeligheter med å komme i kontakt med noen ved sitt lokale Nav-kontor i forbindelse med sin egen sak. Dette dreier seg om saker der bruker gjentatte ganger har tatt kontakt både via telefon og via Navs eget system for beskjeder i Ditt Nav. I én sak opplyser et lokalt Nav-kontor at dersom brukerens saksbehandler er sykmeldt, finnes ingen systemer for å se til at noen andre ved samme Nav-kontor mottar eller leser beskjedene. I ytterste konsekvens kan dette føre til bortfall av rettigheter og ytelser, eller at Nav forhindres fra å utføre sin veiledningsplikt. Det er alvorlig dersom dette er en svikt ved ett lokalt Nav-kontor, men desto mer alvorlig om det avdekker en generell systemsvikt.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst meg om at alle enhetene i Arbeids- og velferdsetaten, deriblant NAV-kontorene, har lokale ledere som har ansvar for den daglige drift og at oppgavene blir ivaretatt. Dette innebærer at lederen må sikre at oppgavene til en veileder som er sykmeldt, eller har annet fravær av varighet, blir ivaretatt og fulgt opp. Det gjelder også ved andre typer fravær, eksempelvis ferieavvikling.

Interne prosesser er iverksatt, slik at ledere fordeler henvendelsene og oppgavene til andre veiledere ved enheten i tilfelle av varig fravær. I etatens fagsystem er det lagt enkelt til rette for å overføre saker og oppgaver til andre i enhetene.