Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:151 (2018-2019)
Innlevert: 16.10.2018
Sendt: 17.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mener statsråden det er konkurransevridende og prinsipielt betenkelig at næringshager som mottar offentlig finansiering fra kommuner og fylkeskommuner blir pålagt et maksimumstak for timepris for konsulenttjenester, samtidig som de konkurrerer om anbud med ordinære private bedrifter - og vil hun ta initiativ til å evaluere næringshageprogrammet?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Næringshager er aksjeselskaper, som i de fleste tilfeller har flere forretningsområder. Næringshagene forvalter og opererer ulike offentlig finansierte oppdrag (som eksempelvis Sivas næringshageprogram eller førstelinjetjenesten til kommunene), samtidig som de kan drive konsulentvirksomhet på det private markedet. Konsulentoppdragene er på markedsmessige vilkår, og derfor utsatt for konkurranse på lik linje med andre private aktører. Slike oppdrag er ikke subsidierte oppdrag.

I næringshagene følges alle de offentlige oppdragene opp i henhold til de føringer og betingelser som er fastsatt for disse. Føringer for tildelingene avhenger av ordningenes innretning og vurderinger gjort opp mot statsstøtteregelverket av den enkelte offentlige aktør, som eksempelvis fylkeskommuner, kommuner, Siva, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Sivas nasjonale næringshageprogram bygger på en observert markeds- og systemsvikt. Programmet tar utgangspunkt i særlige utfordringer som bedrifter i distriktene kan ha. Det gjelder blant annet mangel på kompetanse, nettverk og kapital i det regionale miljøet. Sivas tilskudd til operatører av næringshageprogrammet gis etter artikkel 27 (klyngestøtte) og artikkel 28 (innovasjonsstøtte til små- og mellomstore bedrifter) i henhold til gruppeunntakene i reglene for offentlig støtte, som er godkjente av ESA. Artikkel 28 er øremerket rabatterte innovasjonsstøttetjenester til såkalte målbedrifter i næringshagene. Maksimal støtteintensitet er 75 %. Det skal alltid tas utgangspunkt i reell markedspris når næringshagene tilbyr tjenester innenfor programmet. Siva pålegger derfor ikke næringshager et maksimumstak for timepris på innovasjonsstøttetjenester, men krever snarere at det er gjeldende markedspris som ligger til grunn. Jeg kan derfor ikke se at det foreligger verken konkurransevridende eller prinsipielle betenkeligheter ved dagens praksis.

Det ble gjennomført en midtveisevaluering av næringshageprogrammet i 2017. Denne ble gjennomført av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Evalueringen er blant annet tilgjengelig på SNFs og Sivas nettsider.

Næringshageprogrammet blir ellers jevnlig evaluert, og jeg ser ikke grunn til å ta initiativ til en ekstraordinær evaluering av næringshageprogrammet i denne omgang.