Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:152 (2018-2019)
Innlevert: 16.10.2018
Sendt: 17.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I Skedsmo kommune har det nylig kommet fram at det sannsynligvis lekker miljøgifter fra et gammelt kommunalt deponi ut i vassdragene rundt deponiet. "Konsentrasjonene av sink er akutt giftige. Det betyr at organismer i bekken dør med en gang de blir utsatt for så høye konsentrasjoner", sa Sissel Brit Ranneklev, hos NIVA til NRK 15/10/18.
Kan vi forvente at situasjonen er slik andre steder i landet også og hva gjør regjeringen for å kartlegge forurensningsfaren fra nedlagte søppeldeponi?

Grunngiving

Den gamle søppelfyllingen i Brånåsdalen ble anlagt i 1970 og var i drift til 1991. I fyllingen ligger det blant annet kjemisk avfall.
Nesten 50 år senere, i juni 2018, tok kommunen for aller første gang prøver av bekken som renner under det gamle søppeldeponiet. Prøveresultatene viste høye verdier av sink, kobber og bisfenol A. Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte et brev til Skedsmo kommune i mars 2000. Der står det blant annet:

«Fylkesmannen viser til kommunens plikt etter forurensningsloven § 7 om at kommunen plikter å treffe tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av enhver forurensning fra deponiet»

Det står også at:

«Alle fyllplasser har krav om å gjennomføre etterkontroll med utslipp til luft og vann i en periode på minimum 30 år etter avslutning»

I 2005 sendte også Miljødirektoratet ut en veileder for hvordan kommunene skal håndtere sigevann fra avfallsdeponier. I fjor ble det tatt to sigevannsprøver på deponiet, men bekken som renner under fyllinga har aldri blitt sjekket før i juni 2018. Prøvene som ble tatt i fjor og i år ble gjort etter pålegg fra Fylkesmannen. Mitt spørsmål er om de manglende undersøkelsene i Skedsmo kommune er enkeltstående tilfeller eller om vi kan forvente at dette er situasjonen også andre steder i landet. Og hva vil regjeringen i så fall gjøre med det.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Forskriftsreglene om deponering av avfall trådte i kraft i 2002. Regelverket stiller blant annet krav om bunn- og sidetetting i deponi, og oppsamling av sigevann. Kravene innebærer at deponiene skal ha kontroll på sigevann fra deponiet og overvåke avrenningen. For deponier som var i drift i 2002, ble det stilt krav om at deponiansvarlig måtte redegjøre for hvilke tiltak de ville iverksette for å oppfylle kravene i forskriften. Dersom de ikke ville klare å oppfylle kravene, ble det gitt en frist for å avvikle deponiet. For deponier som var avsluttet før forskriften trådte i kraft i 2002 foreligger det få opplysninger om konstruksjon og også om hva som er deponert der. Få av disse deponiene har oppsamling av sigevann og det vil være vanskelig å overvåke avrenningen. Det vil være en omfattende og kostbar jobb å kartlegge forurensningsfaren fra nedlagte deponier. Miljødirektoratet har ikke mottatt opplysninger som tilsier at det er mange andre tilfeller slik som ved Brånåsen deponi i Skedsmo, men det kan ikke utelukkes at det er tilfeller vi ikke kjenner til. Miljødirektoratet og fylkesmennene følger opp saker som de blir gjort oppmerksom på. Ved planlegging av nye boligfelt er det viktig at kommunene sørger for at det tidlig gjøres helhetlige miljøvurderinger, slik at situasjoner som den ved Brånåsen deponi ikke oppstår. Forurensing i grunnen, herunder fra gamle avfallsdeponier, er et forhold som kommunen som planmyndighet må sørge for at ivaretas i planprosesser, blant annet ved å sikre at det foretas konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser. Gjennom nettstedet Miljøkommune oppfordrer Miljødirektoratet kommunene til å vurdere å merke forurensete lokaliteter som hensynssone i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen skal medvirke i planarbeidet, og kan fremme innsigelse til planforslag som ikke ivaretar hensynet til forurensning og helse. Kommunen skal også ta hensyn til forurenset grunn ved behandlingen av byggesaker, herunder når det bygges ut nye boligfelt, og om nødvendig kan det nedlegges forbud mot bygging eller stilles særlige krav til byggingen. Deponier som er i drift i dag har strenge miljøkrav og rapporterer årlig utslippstall som offentliggjøres på nettsiden https://www.norskeutslipp.no. Fylkesmannen og Miljødirektoratet fører jevnlig tilsyn for å sikre at deponiene drives i tråd med regelverket. Deponiene ble kontrollert i 2005, 2009, 2010 og 2014. Kontrollen i 2014 var en landsomfattende tilsynsaksjon som også gjaldt nedlagte deponier. Miljødirektoratet har planlagt en ny tilsynsaksjon i 2019.