Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:161 (2018-2019)
Innlevert: 17.10.2018
Sendt: 18.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Kan statsråden sikre at kravet til 80 prosent energifleksible varmesystemer i bygg i større grad gjenspeiler reelt behov ved at kravet inkluderer baderomsoppvarming, og kan statsråden forsikre om at forskriften kommer på plass fra 1. januar 2019?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Direktoratet for byggkvalitet har nylig hatt på høring forslag om å skjerpe dagens krav til energifleksible varmesystemer. Konkret ble det foreslått å forskriftsfeste at bygninger med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystem som dekker minimum 80 pst. av normert netto varmebehov beregnet etter Norsk Standard NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data. Det er ikke foreslått å endre beregningsmetodikk.

Det tas sikte på ikrafttreden 1. januar 2019.